Φυντίκογλου Βασίλειος


Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997146
Γραφείο: 
204 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Τρίτη 10.15 - 11.00 & Παρασκευή 10.15 - 11.00

Ο Βασίλης Φυντίκογλου γεννήθηκε στον Πειραιά (1965) και σπούδασε στο Τμήμα Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε προπτυχιακό (1983- 1987) και σε μεταπτυχιακό (1987-1996) επίπεδο. Αναγορεύτηκε διδάκτορας το 1996. Από τον Νοέμβριο του 1998 υπηρετεί ως μέλος Δ.Ε.Π. Λατινικής Φιλολογίας στο ίδιο Τμήμα (έως τον Αύγ. 2006 ως Λέκτορας και έκτοτε ως Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία).

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ελληνιστική και αυγούστεια ποίηση, με έμφαση στις διακειμενικές σχέσεις που αναπτύσσονται στη λογοτεχνία των δύο περιόδων, ο Καλλίμαχος, το επύλλιο, η μεταφραστική θεωρία και πράξη στη λατινική γραμματεία, η ρωμαϊκή προσευχή και η διδακτική της Κλασικής Γραμματείας.

Έχει συγγράψει τα βιβλία: 

"Ταπεινή Φιλοξενία": μορφή και λειτουργία του μοτίβου στον καλλιμαχικό και ρωμαϊκό νεοτερισμό. Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1996 (δημοσιευμένη από το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Ενυάλειο Κληροδότημα), Βιργιλίου Βουγονία. Το επύλλιο του Αρισταίου στα Γεωργικά, Αθήνα : Στιγμή 2007 και Μάρκος Τούλλιος Κικέρων. Υπέρ του Μάρκου Καίλιου. Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια, Θεσσαλονίκη : University Studio Press 2013 

Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
ΛΦI 125 ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA I 5 ECTS
ΛΦI 126 ΛATINIKH ΠEZOΓPAΦIA I 5 ECTS
ΛΦI 161 ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA II 6 ECTS
ΛΦI 164 ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία) 6 ECTS

Βασίλης Α. Φυντίκογλου

Επίκουρος Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας

 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ελληνιστική και αυγούστεια ποίηση με έμφαση στις διακειμενικές σχέσεις που αναπτύσσονται στη λογοτεχνία των δύο περιόδων

Καλλίμαχος

επύλλιο

μεταφραστική θεωρία και πράξη στη λατινική γραμματεία

ρωμαϊκή προσευχή

διδακτική της Κλασικής Γραμματείας


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γέννηση

4 Αυγούστου 1965

Σπουδές

1983-1987 Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ., Πτυχίο (ειδίκευση Κλασική Φιλολογία)

1987-1996 Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακές Σπουδές

Διδακτορική Διατριβή

"Ταπεινή Φιλοξενία": μορφή και λειτουργία του μοτίβου στον καλλιμαχικό και ρωμαϊκό νεο­τερισμό. Διδακτορική διατριβή, Θεσσαλονίκη 1996 (δημοσιευμένη από το Α.Π.Θ., Ενυάλειο Κληροδότημα)

Επαγγελματική και Ακαδημαϊκή Εξέλιξη

Δεκ. 1989 – Δεκ. 1993 Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.), Α.Π.Θ., Τμήμα Φιλολογίας

Σεπτ. 1996 – Νοέ. 1998 καθηγητής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Νοέ. 1998 – Αύγ. 2006 Λέκτορας, Α.Π.Θ.

Αύγ. 2006 — Επίκουρος Καθηγητής, Α.Π.Θ.

Υποτροφίες

1988-1989 υπότροφος ERASMUS στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας

1989-1993 Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.), Α.Π.Θ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιβλία

2007 Βιργιλίου Βουγονία. Το επύλλιο του Αρισταίου στα Γεωργικά, Αθήνα : Στιγμή 2007

2013 Μάρκος Τούλλιος Κικέρων. Υπέρ του Μάρκου Καίλιου. Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια, Θεσσαλονίκη : University Studio Press 

Άρθρα

1. 1996 “At tenuis non gloria: η ποιητική δόξα και η λεπταλέη μούσα στην ποιητική παράδοση του καλλιμαχισμού”, Ελληνικά 46, 283-299

2. 1999 “Θέατρο και Πολιτική στον pro Caelio: μια πρόταση για τη δόμηση του λόγου”, ΕΕΦΣΠΘ (τχ. Τμήματος Φιλολογίας) 8, 49-122

3. 2001 “Καλλιμαχικός Αναθεωρητισμός. Το παράδειγμα του απ.259 SH”, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ τχ. 105 (Φθινόπωρο 2001) 486-503

4. 2003 “Caecus, Clodia, Metellus: Theatre and Politics in pro Caelio” [Collection Latomus 272], στοC. Deroux (εκδ.), Studies in Latin Literature and Roman History XI, Βρυξέλλες 2003, σσ. 186-198

5. 2003 “Η μεταφραστική ορολογία στο έργο του Κικέρωνα” (κείμενο PDF) [ΕΕΦΣΠΘ, τεύχ. Τμήματος Φιλολογίας 10], στο Μεταφραστική θεωρία και πράξη στη λατινική γραμματεία, Πρακτικά Ζ' Πανελληνίου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών (16-18 Οκτω­βρίου 2002), Θεσσαλονίκη 2003, σσ. 85-96

6. 2004 "Expedire: από τη λουκρητιανή στη βιργιλιανή δίδαξιν" στο Α. Βασιλειάδης κ.ά. (επιμ.), Δημητρίω στέφανος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δημήτρη Λυπουρλή, Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 275-304

7. 2005 “Das römische Gebet”, ThesCRA ΙΙΙ, 151-179

8. 2008 “Απάτητα μονοπάτια: οι διαδρομές του Καλλίμαχου από την Κυρήνη” στο Φ. Μανακίδου - Κ. Σπανουδάκης (επιμ.), Αλεξανδρινή Μούσα. Συνέχεια και νεωτερισμός στην Ελληνιστική ποίηση, Αθήνα 2008, σσ. 183-219

9. 2012 "Οράτιος, Ωδή 4.15: renuntiatio recusationis;", στον τόμο Laus et Gratia. In memoriam Κωνσταντίνου Γρόλλιου, επιμ. Δ. Ζ. Νικήτας, Θεσσαλονίκη : University Studio Press, σσ. 271-311  

10. 2013 “Η Ρώμη και οι άλλοι: πολιτισμικός στοχασμός στην Αινειάδα”, στον τόμο Α.Ν. Μιχαλόπουλος, Χρ. Τσίτσιου-Χελιδόνη (επιμ.), Πολυπολιτισμικότητα στη Ρώμη: Κοινωνική και πνευματική ζωή. Πρακτικά του Η' Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Κομοτηνή, 2-5 Μαΐου 2007, Αθήνα 2013, σσ. 194-206

11. 2013 "Νεοελληνικός Διαφωτισμός και λατινική ιστοριογραφία. Το παράδειγμα του Δημητρίου-Δανιήλ Φιλιππίδη", Ελληνικά 63 (2013-14), σσ. 101-158

12. 2014 "Εξ όνυχος τον λέοντα: τα λατινικά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αφορμή το «Ψηφιακό Βοήθημα» για το μάθημα", Νέα Παιδεία 149, σσ. 17-41

13. 2014  "Ειδολογικός ludus στον Culex", στον τόμο, Rideamus igitur: το χιούμορ στη λατινική γραμματεία, Πρακτικά του Θ΄ Πανελλήνιου Συμπο­σίου Λατινικών Σπουδών Αθήνα, 19-22 Μαΐου 2011, επιμ. Μ. Βουτσίνου-Κικίλια - Α. Ν. Μιχαλόπουλος - Σ. Παπαϊωάννου, Αθήνα, σσ. 178-184

14. 2015 Lingua Latina, Βασίλης Α. Φυντίκογλου - Χρυσάνθη Τσίτσιου Χελιδόνη, ηλεκτρονικό σύγγραμμα ελεύθερης πρόσβασης (σε μορφή PDF και EPUB) στο Αποθετήριο του προγράμματος ΚΑΛΛΙΠΟΣ στη διεύθυνση http://repository.kallipos.gr/handle/11419/2409

 

Βιβλιοπαρουσιάσεις

1. 2003 Λ. Τρομάρα, Catulli Carmina. Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση σχόλια, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001, Latomus 62 (2003) 719-720

2. 2005 Θ. Δ. Παπαγγελή, Η Ρώμη και ο κόσμος της, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 2005, Εντευκτήριο 69 (Απρίλ.-Ιούν. 2005) 114-117

 

Άλλες δημοσιεύσεις

1. 2001 “Η μετάφραση στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας”, Χρονικά του Π.Σ.Π.Θ. [Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης] 11 (2001) 14-25

2. 2001 Κεφ. 1 "Γενικά χαρακτηριστικά της ελληνιστικής εποχής" και Κεφ.3 "Καλλίμαχος" στο Γράμματα Ι: Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλολογία, Τόμος Β': Ελληνιστική και Αυτοκρατορική Περίοδος, του Προγράμματος "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό" του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πάτρα 2001, σσ.21-32 και 57-80

3. 2010 Περί της διδασκαλίας της λατινικής γλώσσας: η παθολογία του μαθήματος και κάποιες αναθεωρητικές σκέψεις εισήγηση στην Ημερίδα για τη Διδακτική του μαθήματος των Λατινικών (12-3-2010) του Συνδέσμου Φιλολόγων του Νομού Τρικάλων

 

Μεταφράσεις

1. 1992 Jans Godberg Hansen, “Η τύφλωση του Πολύφημου. Ένα παράδειγμα για τη λειτουργία της εικόνας στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών”, Φιλόλογος 70, Χειμώνας 1992, 264-280

2. 1994 R.L. Hunter, H Νέα Κωμωδία στην Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη, Αθήνα 1994 (εκδ. Μ. Καρδαμίτσα)

3. 1997 T.L.F. Tafel, De Thessalonica eiusque agro Dissertatio Geographica, Βερολίνο 1839 (ανατύπ. στη σειρά Variorum Reprints, Λονδίνο 1972) [ανάθεση από τον Οργα­νισμό Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, Θεσσαλονίκη 1997, ο οποίος και είναι υπεύθυνος για την έκδοσή της]

4. 2005 Ph. Hardie, Βιργίλιος, μετάφρ. Ειρ. Μητούση - επιμ. Β. Φυντίκογλου, Θεσσαλονίκη 2005 (εκδ. University Studio Press)

 

Λοιπή ερευνητική δραστηριότητα

1999-2000 συμμετοχή στον Ηλε­κτρονικό Κόμβο για την επιμόρφωση των διδασκόντων την Ελληνική Γλώσσα: Δράση "Ενδογλωσσική Μετάφραση" (υπεύθ. Δ.Ν. Μαρωνίτης) του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Ιαν. 1999 – Δεκ. 2000), με τις εξής συμβολές:

α) βιβλιογραφικά δελτία με παρουσιάσεις μελετών για τη μετάφραση,

β) ανθολόγιο κειμένων (συνοδευόμενων από απόδοση στην ελληνική) λατινικής ορολογίας περί μετάφρασης με σχόλια για κάθε όρο και κάθε κείμενο

γ) σύντομες μελέτες με περιγραφή του προβλήματος της μετάφρασης ΑΕ στη σχολική πραγματικότητα και προτάσεις διδακτικής

 

1999-2000 διδασκαλία στο Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ του Τμήματος Φιλολογίας (υπεύθ. Λ. Τρομάρας) για την Επιμόρφωση Καθηγητών Β'θμιας Εκπ/σης (Οκτώβριος 1999 - Φεβρουάριος 2000)

2001-2002 μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Ζ' Πανελλήνιου Συμποσίου Λατινικών Σπουδών, Μεταφραστική Θεωρία και Πράξη στη Λατινική Γραμματεία, 16-19 Οκτωβρίου 2002, Θεσσαλονίκη

2003-2004 υπεύθυνος του σχεδιασμού ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού που αφορά τη λατινική γλώσσα στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Φιλολογίας Α.Π.Θ.

2005-2006 ακαδημαϊκός σύμβουλος στο Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ υποέργο «Ελεγειακή ποίηση στην Αρχαία Ελληνική και Λατινική Λογοτεχνία» (επιστ. υπεύθ. Θ. Δ. Παπαγγελής) (Οκτώβριος 2005 - Νοέμβριος 2006)

2006-2009 μέλος της επιτροπής σύνταξης Λατινοελληνικού Λεξικού (υπεύθυνος για τα λήμματα a – appello) υπό την εποπτεία των καθ. κ. Δ. Νικήτα και Λ. Τρομάρα