ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ /ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 373
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Στο συγκεκριμένο μάθημα αναλύεται ο επιστημονικός χώρος της Γλωσσικής Επεξεργασίας. Εξετάζεται πώς οι άνθρωποι κατανοούν και παράγουν λέξεις και προτάσεις και ποιοι μηχανισμοί ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών. Ειδικότερα, περιγράφεται πώς γίνεται η λεξική αναγνώριση, πώς αντιλαμβανόμαστε τη λεξική αμφισημία και πώς επεξεργαζόμαστε τις κλιτές και παράγωγες λέξεις. Επίσης, αναλύονται ο μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για τη συν­τακτική επεξεργασία των προτάσεων [parser] καθώς και οι στρατηγικές που ακολουθεί και οι παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μεθοδολογία που χρη­σιμοποιείται στις μελέτες που διερευνούν τη γλωσσική επεξεργασία αλλά και στα θεωρητικά μο­ντέλα που επιχειρούν να ερμηνεύσουν τα πειραματικά δεδομένα. Στόχοι του μαθήματος είναι (α) να αποκτήσουν οι φοιτητές μια σφαιρική θεώρηση των θεωρητικών μοντέλων καθώς και των σύγχρονων θεμάτων στην έρευνα για τη γλωσσική επεξεργασία και (β) να είναι ενημερωμένοι σχετικά με τις μεθόδους συλλογής δεδομένων στο χώρο της γλωσσικής επεξεργασίας.

Αξιολόγηση: γραπτή πρόοδος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, μία μικρή εργα­σία, συμμετο­χή σε πειραματικές διαδικασίες και τελική γραπτή εξέταση.

 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Παπαδοπούλου Δέσποινα 2310 997053 303 π.κ. Δευτέρα 14.00-16.00 & Τετάρτη 09.00-11.00