ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση)


Κωδικός: 
ΛΦI 163
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


1. Σενέκας, Phaedra
Θ. Παπαδοπούλου

2. Πλαύτος, Rudens
Σ. Φραγκουλίδης

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Παπαδοπούλου Θάλεια Χ. 2310 997147 209 ν.κ. Πέμπτη 11.00-12.00 και ύστερα από συνεννόηση
Καθη... Φραγκουλίδης Σταύρος 2310 997880 214 ν.κ. Δευτέρα 10.00-11.00