ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 304
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα εξερευνά τη φύση της ανθρώπινης γλώσσας χρησιμοποιώντας πα­ραδείγματα από την ελληνική αλλά και άλλες IE και μη γλώσσες. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των φθόγγων και οι κανόνες που καθορίζουν τους συνδυασμούς τους (Φωνητική & Φωνολογία), ο σχηματισμός των λέξεων και η εσωτερική τους οργάνωση (Κλιτική & Παραγωγική Μορφολογία), καθώς και η δομή των φράσεων και των προ­τάσεων (Σύνταξη). Επίσης ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία των λέξεων και των προτάσε­ων (Σημασιολογία), αλλά και στην ερμηνεία και χρήση των γλωσσικών σημασιών στο περικεί­μενο (Πραγματολογία). Το μάθημα ολοκληρώνεται με μια μικρή εισαγωγή στην τυπολογία γλωσ­σών και στον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιούνται οι γλώσσες με βάση τα δομικά τους χαρα­κτηριστικά. Στόχος του μαθήματος είναι η διεξοδική εξέταση και περιγραφή της δομής των φυσικών γλωσσών. Ο τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον/την κάθε διδάσκοντα/ουσα.

* Υπενθυμίζεται ότι τα μαθήματα ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 304 συνιστούν διδακτική ενότητα με το σεμινάριο Πληροφορικής (ΠΛ).

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
ΕΔΙΠ Αμβράζης Νικόλαος 2310 997257 301 π.κ. Τρίτη 5.30-6.30, Πέμπτη 1.30-2.30, Παρασκευή 11.30-1.30
Επίκ... Τάντος Αλέξανδρος 2310 997134 301 π.κ. Δευτέρα 2-4, Τρίτη 2-4
Επίκ... Θεοδωροπούλου Μαρία 2310 997962 301 π.κ. Τετάρτη 9-11, Παρασκευή 9-11