Γιαβής Κώστας


Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997537
Γραφείο: 
205 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Πέμπτη 5.30-6.30

Ο Κώστας Γιαβής έχει διατελέσει λέκτορας νέων ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Cornell, μεταδιδακτορικός υπότροφος στο Πανεπιστήμιο του Princeton με αντικείμενο την πρώιμη νέα ελληνική λογοτεχνία, εταίρος βυζαντινών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Harvard (Dumbarton Oaks), μεταδιδακτορικός εταίρος νέας ελληνικής φιλολογίας στο Ίδρυμα Alexander von Humboldt και επισκέπτης καθηγητής νέας ελληνικής και συγκριτικής γραμματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου.

Είναι πτυχιούχος του αγγλικού τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου πήρε και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην θεωρία της λογοτεχνίας.  Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό (στην μεσαιωνική και αναγεννησιακή λογοτεχνία) και διδακτορικό (στη νέα ελληνική φιλολογία) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge.

Τα ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν την ελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία από την δημώδη μεσαιωνική παράδοση μέχρι σήμερα· την επικοινωνία της ελληνικής λογοτεχνίας με αυτές της Δύσης και της Ανατολής· την συνέχεια των γνωστικών πεδίων και τις επαναστατικές «στιγμές» όπως το τέλος του Μεσαίωνα και την μετάβαση στην νεωτερικότητα· τις τεχνολογίες της ανάγνωσης.

Το πρώτο του βιβλίο είναι η κριτική έκδοση της ομοιοκατάληκτης μυθιστορίας Ιμπέριος και Μαργαρώνα (σύντομα από το ΜΙΕΤ).

Πλήρες εργοβιογραφικό σημείωμα στην ιστοσελίδα www.yiavis.com

Κώστας Γιαβής
Επίκουρος Καθηγητής Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας

Τμήμα Φιλολογίας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
54124 Θεσσαλονίκη.

Γραφείο 205 (ν. κ.)
Τηλ.: 2310 99 7537
Φαξ: 2310 99 7537

Σπουδές

2006:
Πανεπιστήμιο του Cambridge: PhD στην νέα ελληνική φιλολογία.
2000:
Πανεπιστήμιο του Cambridge: MPhil στην μεσαιωνική και αναγεννησιακή αγγλική λογοτεχνία.
1999:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: ΜΔΕ στην θεωρία λογοτεχνίας και την αγγλική λογοτεχνία.
1997:
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: πτυχίο στην αγγλική φιλολογία.


Σταδιοδρομία

2014 - :
Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Επίκουρος Καθηγητής Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας.
2013-14 και
2011-12:
Ίδρυμα Humboldt : Μεταδιδακτορικός εταίρος νέας ελληνικής φιλολογίας.
2012-13:
Πανεπιστήμιο Αμβούργου: Επισκέπτης Καθηγητής νέας ελληνικής και συγκριτικής γραμματολογίας.
2010-11:
Πανεπιστήμιο Harvard (Dumbarton Oaks): Εταίρος βυζαντινών σπουδών.
2008-9:
Πανεπιστήμιο Princeton: Μεταδιδακτορικός υπότροφος (σε εκπαιδευτική άδεια από το Cornell).
2006-10:
Πανεπιστήμιο Cornell: Λέκτορας νέων ελληνικών σπουδών.


Εκδοτική εμπειρία

2003-10:
Anglo-Hellenic Review: Διευθυντής βιβλιοκρισιών (Λονδίνο).
2017:
Rivista di letteratura comparata bizantina, neohellenica et italiana: Mέλος της εκδοτικής επιτροπής (Ρώμη).


Δημοσιεύσεις
 

α. Βιβλία

 1. Imperios and Margarona: A Critical Edition of the Rhymed Romance. Athens: Cultural Foundation of the National Bank of Greek (MIET) (in press), 91 pp Bibliography + 630 pp + 31 plates.
 2. Ιμπέριος.  Η ομοιοκατάληκτη μορφή.  Χρηστική έκδοση.  Thessaloniki: Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών Τριανταφυλλίδη (υπό έκδοση).

β. Άρθρα

 1. «Η εκμετάλλευση της κοσμικής μυθιστορίας από τα αγιολογικά κείμενα του Μεσαίωνα.  Η περίπτωση του Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού».  Στο Festschrift για την Karin Boklund, επιμ. Κώστας Γιαβής, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2017 (υπό έκδοση).
 2. “Challenging Textual Authority in the late Byzantine translations”.  Στο Palaiologan Romance, επιμ. Adam Goldwyn and Ingela Nilsson, Cambridge: Cambridge University Press, 2017 (υπό έκδοση).
 3. «Ερωτόκριτος και Aretusa».  In Ερωτόκριτος, νέες προοπτικές, επιιμ. Τάσος Καπλάνης, Τασούλα Μαρκομιχελάκη and Σωτηρία Σταυρακοπούλου, Thessaloniki: Γράφημα, 2017, σσ. 173-90.
 4.  «Πολιτισμική κινητικότητα και λογοτεχνία του Μεσαίωνα».  Στο Περάσματα, μεταβάσεις, διελεύσεις, επῖμ. Μ. Χρυσανθόπουλος, Μ. Μικέ etal., Θεσσαλονίκη, 2017 (υπό έκδοση).
 5. «Ο Κρητικός Πόλεμος στη συλλογική φαντασία της Δύση».  Στο Πρακτικά του 12ου Διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου, επιμ. Αλέξης Καλοκαιρινός, Ηράκλειο, 2017, διαθέσιμο στον σύνδεσμο: http://12iccs.proceedings.gr/el/proceedings/category/38/33/65
 6. «Στρατηγικές και στόχοι στην έκδοση της πρώιμης νεοελληνικής λογοτεχνίας.  Ένα παράδειγμα».  Στο Πρακτικά  της Ημερίδας ‘Η εκδοτική των κειμένων της νεοελληνικής γραμματείας’.  Ημερίδα αφιερωμένη στην μνήμη της Ε. Παχίνη-Τσαντσάνογλου και του Γ. Π. Σαββίδη, επιμ. Αγγελική Λούδη, Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2016, σσ. 39-51.
 7. “The Adaptations of Western Sources by Byzantine Vernacular Romances”, in Fictional Storytelling in the Medieval Eastern Mediterranean and Beyond, επιμ. Carolina Cupane and Bettina Krönung, Leiden and Boston: Brill, 2016, σσ. 127-55.
 8. “Persian Chronicles, Greek Romances: The Haft Paykar and Velthandros”.  Στο A Festschrift for David W. Holton, επιμ. E.  Camatsos, T. Kaplanis και J. Pye, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scolars Publishing, 2014, σσ. 23-45.
 9. “The Topos of Attack on Courtly Banquets”.  Σύγκριση/Comparaison 23 (2013): 5-42.
 10. “Interdependence of Text and Manuscript in the Sixteenth Century”.  Στο Neograeca medii aevi 6, επιμ. Γ. K. Μαυρομάτη και N. Αγιώτη, Ηράκλειο: Βικελαία, 2012, σσ. 197-214.
 11.  «[Βρετανικές επιδράσεις στην ελληνική λογοτεχνία]» .  Στο Λεξικό νεοελληνικής λογοτεχνίας, επιμ. Λ. Κουζέλη, Αθήνα: Πατάκης, 2007, σσ. 1368-73.
 12. Λήμματα «Dawkins», «Papastavrou», «George Thompson».  Αυτ.: σσ. 463, 2434, 2170-1.
 13. “So Near Yet So Far: Medieval Courtly Romance and Imberios and Margarona”.  Byzantinische Zeitschrift 99:1 (2006): 195-217.
 14. “Finding Imberios and Margarona: An Inventory of Extant Editions”.  Ελληνικά 56:2 (2006): 321-45.
 15. “Chaucer and the Death of the Father as a Figure of Authority”.  Gramma: Journal of Theory and Criticism 9 (2001): 13-29.
 16. “Life-giving Waters and the Waters of the Cephise: Fairie Queene I, XI, 29-30”.  Classical and Modern Literature 19 (1998): 77-82. 

γ. Bιβλιοκρισίες

 1. Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας, 3η έκδοση, του Γ. Μπαμπινιώτη. Anglo-Hellenic Review 41 (2010): 33.
 2. A Byzantine Encyclopaedia of Horse Medicine: The Sources, Compilation, and Transmission of the Hippiatrica της Anne McCabe. Classical Review 59: 2 (2009): 443-5.
 3. George Boustronios, A Narrative of the Chronicle of Cyprus, 1456–1489, μετφρ. Nicholas Coureas. The English Historical Review 124: 506 (2009): 148-9.
 4. Αφήγησις Λιβίστρου και Ροδάμνης του Παναγιώτη Αγαπητού, και Livistros and Rodamne. A Critical Edition of Vat. gr. 2391 της Tina Lendari (διπλή βιβλιοκρισία). Byzantine and Modern Greek Studies 33: 1 (2009): 106-8.
 5. Στη χώρα του φεγγαριού:Βρετανίδες περιηγήτριες στην Ελλάδα (1718-1932), επιμ. Βασιλικής Κολοκοτρώνη και Ευτέρπης Μήτση. Journal of Modern Greek Studies 26:2 (2008): 506-9.
 6. Infamy and Revolt: The Rise of the National Problem in Early Modern Greek Thought του Dean J. Kostantaras. Journal of Modern Greek Studies 26: 2 (2008): 509-11.
 7. A Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology επιμ. William Smith. Anglo-Hellenic Review 38 (2008): 26-7.
 8. Dictionary of the Medieval Greek Vernacular, 1100-1669, τομ. 15, του Eμμανουήλ Κριαρά, επιμ. I. N. Kαζάζη. Anglo-Hellenic Review 38 (2008): 26.
 9. Mothers and Sons, Fathers and Daughters: The Byzantine Family of Michael Psellos, επιμ. και μετφρ. Anthony Kaldellis με συμμετοχή των David Jenkins και Stratis Papaioannou. Journal of Hellenic Studies 128 (2008): 287-8.
 10. Robert de Clari, La Conquête de Constantinople, επιμ. Peter Noble. Anglo-Hellenic Review 37 (2008): 24-5.
 11. The Renaissance: A Very Short Introduction του Jerry Brotton. Anglo-Hellenic Review 37 (2008): 25-6.
 12. History of the Byzantine Jews: A Microcosmos in the Thousand-Year Empire του Elli Kohen. Bulletin of Judaeo-Greek Studies 41 (2007-8): 25-7.
 13. Lorenzo de’ Medici: Collector and Antiquarian των Laurie Fusco και Gino Corti. The Medieval Review 07.10.18 (2007). Βλέπε https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/tmr/article/view/16459/22577
 14. The Printing Revolution in Early Modern Europe της Elizabeth Eisenstein. Anglo-Hellenic Review 35 (2007): 21-2.
 15. In the Beginning: Bibles before the Year 1000, επιμ. Michelle P. Brown. Κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης, Washington, DC. Anglo-Hellenic Review 36 (2007): 21-2.
 16. Apokopos, επιμ. Peter Vejleskov, μετφρ. Μargaret Alexiou. Anglo-Hellenic Review 34 (2006): 23-4.
 17. A Modern Greek-English Dictionary του D. J. Georgacas. Anglo-Hellenic Review 34 (2006): 23.
 18. Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims, and Jews, 1430-1950 του Mark Mazower. Journal of Mediterranean Studies 15 (2006): 178-80.
 19. Warriors and Their Weapons around the Time of the Crusades του David Nicolle. Byzantine and Modern Greek Studies (2006): 98-100.
 20. Lady Hester: Queen of the East της Lorna Gibb. Anglo-Hellenic Review 32 (2005): 22.
 21. Ithaca, Journal of the National Book Centre of Greece. Anglo-Hellenic Review 31 (2005): 25.
 22. White Gold του Giles Milton. Anglo-Hellenic Review 31 (2005): 19-20.
 23. The Rise of Oriental Travel: English Visitors to the Ottoman Empire, 1580-1720 του Gerald M. Maclean. Anglo-Hellenic Review 30 (2004): 28-9