Σεμινάριο ΠΛΙΙ τμήμα Δευτέρας (Μ. Σακελλαρίου)


Τα μαθήματα θα γίνουν στην αίθουσα 423 νκ και θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου.