Πλήρωση θέσης σε βαθμίδα επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και έμφαση στην Αρχαία Ελληνική Τραγωδία»