Μονιμοποίηση του επ. καθ. κ. Λ. Βαρελά του Τμήματος Φιλολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία»