ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 368
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Το αντικείμενο του μαθήματος είναι Ειδικά Ζητήματα Ιστορικής Γραμματικής της ελληνικής γλώσσας, και κυρίως ζητήματα (α) Ιστορικής Φωνητικής και (β) Ιστορικής Μορφολογίας. Όσον αφορά την Ιστορική Φωνητική, εξετάζονται φαινόμενα όπως η εξέλιξη των φωνηέντων, των διφθόγγων και των συμφώνων, η συναίρεση, η αντέκταση, ο μονοφθογγισμός, αφομοιώσεις, ανομοιώσεις κτλ. Όσον αφορά την Ιστορική Μορφολογία, εξετάζονται φαινόμενα όπως η εξέλιξη του ονοματικού και του ρηματικού κλιτικού συστήματος, ο συγκριτισμός πτώσεων, η εξαφάνιση μορφολογικών κατηγοριών κτλ.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Παπαναστασίου Γεώργιος 2310 997257 304 π.κ. ΑΔΕΙΑ