Νούσια Μαρία


Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997845
Γραφείο: 
203 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Πέμπτη 18.30-20.30

Η Μαρία Νούσια είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κατέχει διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Ιούνιος 1999). Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές (M.A. & Ph.D.) στο Πανεπιστήμιο University College London (UCL) και στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και διετέλεσε μεταδιδακτορική υπότροφος Ι.Κ.Υ. στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Υπήρξε Junior Fellow στο Harvard Center for Hellenic Studies, Margo Tytus Fellow στο Πανεπιστήμιο Cincinnati των Η.Π.Α., ενώ της έχουν απονεμηθεί ερευνητικές υποτροφίες από το ίδρυμα The A.G. Leventis Foundation, Παρίσι, το Πανεπιστήμιο Georgetown, το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας και το Πανεπιστήμιο Princeton των Η.Π.Α. 

Έχει διδάξει Κλασική Φιλολογία στα Πανεπιστήμια Columbia, Connecticut και Georgetown των ΗΠΑ (2008-2011) καθώς και στο Πανεπιστήμιο Chieti-Pescara της Ιταλίας (2003-2007). Από το 2012 είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Κ. 1066/12-12-2011. τ. Γ'). 

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η λυρική ποίηση, ο Όμηρος και το έπος (η ιστορία του κειμένου του Ομήρου, η πρόσληψη του επικού κύκλου, οι μεταμορφώσεις του επικού λογοτεχνικού είδους), η κωμωδία, η τραγωδία, η ύστατη κλασική λογοτεχνία, η Κυνική φιλοσοφία και η πρόσληψη των λογοτεχνικών ειδών στην αρχαιότητα. 

Έχει γράψει το βιβλίο Solon of Athens: The Poetic Fragments, Brill Academic Publishers 2010 και συνεκδώσει 3 συλλογικούς τόμους: μαζί με τους H. Maehler και M. Fantuzzi, Solone: frammenti dell' opera poetica, Biblioteca Universale Rizzoli 2001, μαζί με τον G. Nagy, Solon in the Making: The Early Reception in the Fifth and Fourth Centuries, De Gruyter 2015 και μαζί με τη Φ.Π. Μανακίδου, ΑΡΧΟΜ’ ΑΕΙΔΕΙΝ. Δεκατρείς Μελέτες για τους Αρχαίους Ελληνικούς Ύμνους, Δαρδανός 2018, ενώ έχει δημοσιεύσει σειρά μελετών σε διεθνή περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και σε συλλογικούς τόμους κυρίως για την αρχαϊκή, κλασική και μετακλασική λυρική ποίηση και τη φιλοσοφική ποίηση των Κυνικών.

 

Είναι μέλος των Network for the Study of Archaic and Classical Greek Song.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

A1. Μονογραφίες 

1.   Solon of Athens: The Poetic Fragments, Brill Academic Publishers, Leiden- Boston 2010, σελ. xiv+579.

Βιβλιοκρισες: Chr. Flament, Les Études Classiques 78.4 (2010) 386-387, D.E. Gerber, Bryn Mawr Classical Review 2011.05.05, A. Aloni, Classical World 106 (2012) 133-135, W. Schmitz, Sehepunkte 13.9 (2013), S. Caciagli, Rivista di Filologia e di Istruzione Classica 142.1 (2014) 182-185.

A2. Συλλογικοί Τόμοι 

1. Solone: frammenti dell' opera poetica. Introduzione e commento di M. Noussia, con una premessa di H. Maehler. Traduzione dal greco dei frammenti di Solone, dall' inglese dell' introduzione e del commento di M. Noussia e della premessa di H. Maehler a cura di M. Fantuzzi, Biblioteca Universale Rizzoli (Milan 2001), σελ. 400.

Βιβλιοκρισες: G. Ieranò, Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 78, 2004, 159-63, O. Vox, Quaderni di Storia, 55, 2002, 284-90, J. Pòrtulas, Synthesis 9, 2002, 132-34, L. Battezzato, Rivista di Filologia e di Istruzione Classica, 129.3, 2001, 315-24; G. Agosti, Semicerchio 28, 2003, 59-60; M.A. Rigoni, Corriere della Sera, 16.6.2001, 31, M. Menghi, Il Sole-24 ore, 27.5.2001, IV, Δ. Ιακώβ, ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 16.9.2001, 32-3.

2. Solon in the Making: The Early Reception in the Fifth and Fourth Centuries. Mαζί με G. Nagy. Berlin-New York; De Gruyter 2015, σελ. 171.

3. ΑΡΧΟΜ’ ΑΕΙΔΕΙΝ . Δεκατρείς Μελέτες για τους Αρχαίους Ελληνικούς Ύμνους. Μαζί με Φ.Π. Μανακίδου. Aθήνα, Δαρδανός 2018, σελ. 463.

 

B1. Άρθρα 

1. “The Profession of the Physician (Solon fr. 1.57-66 Gent.-Pr.2=13.57-66 W.2)”, Eikasmos 10 (1999) 9-20.

2. “Solon’s Symposium (frr. 32-4 and 36 Gent.-Prato2 = 38-40 and 41 West2)”, CQ 51.2 (2001) 353-359.

3. “The Language of Tyranny in Cratinus, PCG 258”, PCPhS=CCJ 49 (2003) 74-88.

4. “A Scenario for the Portrayal of the Monster Geryon in Stesichorus’ Geryoneis”, Trends in Classics 5.2 (2013) 234-259. 

5. “Η σημασία του ασήμαντου: ο νέος πλούτος των Κυνικών”. Πλάτων 60 (2015) 270-286. 

6. “The Politics of Food in the Early Cynics”, Food & History 13.1-3 (2015) 197-211. 

7. “Redefining Use, Expenditure and Exchange of Private Wealth: The Socratic Model, Antisthenes and the Cynics”, Gaia 19 (2016) 319-333

B2. Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, εγκυκλοπαίδειες και ανακοινώσεις σε συνδρια 

8. “Olympus, the Sky, and the History of the Text of Homer”. Στο F. Montanari (εκδ.), Atti del Congresso Internazionale ‘Omero Tremila Anni Dopo’, Genova, 6-8 Luglio 2000 (Rome 2002) 489-503.

Βιβλιοκρισες: M. Alden, CR 54.2 (2004) 278-81; M. Finkelberg, BMCR 2005.09.75; F. Biondi, AION (filol.) 28 (2006) 159-65; M.P. Castiglioni και F. Létoublon, Gaia 8 (2004) 220-235.

9. “parodia e filosofia in Cratete Tebano”. Στο R. Pretagostini-E. Dettori (εκδ.), La cultura ellenistica: l'opera letteraria e l'esegesi antica (Rome 2004) 127-135.

10. “La Nekyia di Platone e di Cratete Tebano”. Στο M. Vetta-C. Catenacci (εκδ.), luoghi e la poesia nella Grecia antica (Alessandria 2006) 279-293.

  1. Βιβλιοκρισες: S. Kaczko, RFIC 135 (2007) 352-365.

11. “Strategies of Persuasion in Solon's Elegies”. Στο J. Blok & A. Lardinois (εκδ.), Solon of Athens. New Historical and Philological Approaches (Leiden 2006) 134-156.

Βιβλιοκρισες: B. M. Lavelle, BMCR 2007.04.26. 

12. “Fragments of Cynic 'Tragedy'”. Στο M.A. Harder, R.F. Regtuit & G.C. Wakker (εκδ.), Beyond the Canon (Hellenistica Groningana XI, Leuven 2006) 185-203.

Βιβλιοκρισες: C. De Stefani, BMCR 2007.11.17. 

13. “La preghiera del filosofo: Cratete Tebano, SH 359”. Στο R. Pretagostini & E. Dettori (επιμ.), La cultura letteraria ellenistica. Persistenza, innovazione, trasmissione. Rome, 19-21 September 2005 (Rome 2007) 125-139.

14. “Ελληνιστική Φιλοσοφική Ποίηση”. Στο Φ.Π. Μανακίδου-Κ. Σπανουδάκης (επιμ.), Αλεξανδρινή Μούσα (Αθήνα 2008) 501-544. 

15. “Lo stile 'semplice' di Tirteo?”. Στο P. Chiron and C. Lévy (επιμ.), Les Noms du Style dans l'Antiquité gréco-latine, Deuxième et Troisième Journées d' Étude, Paris IV (12 mais 2005), Paris XII (13 Mai 2005). Leuven, Bibliothèque d’Études Classiques 57 (2010) 11-24.

16. “ΚΥΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ”. Στο H. Roisman (εκδ.), Encyclopedia of Greek Tragedy (Wiley-Blackwell 2013) 262-264.

17. “The Epic Cycle, Stesichorus and Ibycus”. Στο M. Fantuzzi-C. Tsagalis (επιμ.), The Cambridge Companion to the Cyclic Epic (Cambridge University Press 2015), 365-382.

18. “Introduction”. Στο G. Nagy & M. Noussia-Fantuzzi (εκδ.), Solon in the Making: The Early Reception in the Fifth and Fourth Centuries (Berlin-New York, De Gruyter 2015) (μαζί με τον G. Nagy), 1-7.

19. “Solon in Tragedy”. Στο G. Nagy & M. Noussia-Fantuzzi (εκδ.), Solon in the Making: The Early Reception in the Fifth and Fourth Centuries (Berlin-New York, De Gruyter 2015), 43-65.

20. Commentary on Crates of Thebes, frs. 347, 351, 359. Στο D. Sider (εκδ.), Hellenistic Greek Verse: A Selection (Ann Arbor: UMich Press 2017), σελ. 561-571.

21. “Lyric Atmosphere in Callimachus and Apollonius Rhodius”. Στο E. Sistakou (επιμ.), Hellenistic Lyricism: Traditions and Transformations of a Literary Mode (Bερολίνο 2017), 248-280.

22. “Οι Φιλοσοφικοί ύμνοι σε αφηρημένες έννοιες και η εξέλιξη του είδους”, μαζί με Ε.Ε. Νούσια. Στο Φ.Π. Μανακίδου-Μ. Νούσια-Fantuzzi (επιμ.), ΑΡΧΟΜ’ ΑΕΙΔΕΙΝ . Δεκατρείς Μελέτες για τους Αρχαίους Ελληνικούς Ύμνους (Aθήνα, Δαρδανός 2018) 339-384.

23. “Εισαγωγή”. Στο Φ.Π. Μανακίδου-Μ. Νούσια-Fantuzzi (επιμ.), ΑΡΧΟΜ’ ΑΕΙΔΕΙΝ . Δεκατρείς Μελέτες για τους Αρχαίους Ελληνικούς Ύμνους (Αθήνα, Δαρδανός 2018) 13-41.

24.  “Elegy”. Στο L. Swift (εκδ.), The Blackwell Companion to Greek Lyric (υπό έκδοση 2019).

25. “A Cure for Love. Resisting Eros in Early Cynic Philosophy and Poetry”. Στο M. Perale (εκδ.), Hellenistic Poetry Before Callimachus. An Enquiry Into Two Lost Generations (Liverpool, 14-15 June 2016). (Cambridge, Cambridge University Press, υπό έκδοση)

26. “Εισαγωγή”. Στο Ελεγεία και Ίαμβος. 21 Μελέτες. Μαζί με Λ. Αθανασάκη και Α. Καβουλάκη (Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, υπό έκδοση)

27. Λήμμα “CHIEN”. Στο  J.-P. Guez, F. Klein, J. Peigney και Év. Prieux (εκδ.), Dictionnaires des images du poétique (Παρίσι, Classiques Garnier 2018)

28. Λήμμα “MORSURE”. Στο  J.-P. Guez, F. Klein, J. Peigney και Év. Prieux (εκδ.), Dictionnaires des images du poétique (Παρίσι, Classiques Garnier 2018).

29. “Post-Homeric Hexameter”. Στο J. Lidov & A. Becker (επιμ.), Oxford Handbook of Metrics (Oxford, Oxfrod University Press, υπό έκδοση 2018).

30. “The Interplay of Tyrtaeus and Callinus With the Homeric Poems”. Στο L. Doherty and G.A. Gazis (επιμ.), Brill Companion to the Reception of Homer in Archaic and Classical Poetry (Leiden/Boston, Brill Academic Publishers, υπό έκδοση 2019).

31. “The Poetics and Politics of Vision and Visualization in Tyrtaeus and Alcman”. Στο C. Carey & A. Petkovic (εκδ.), GrecoRoman Poetics. Πρακτικά του Συνεδρίου “The Poetics Conference”, Belgrade 4-8 Oct. 2010, Λονδίνο. (υπό έκδοση)

32. “The Code Help Friends/Harm Enemies and the Socratic Tradition”. Στο διεθνές συνέδριο “Friendship in Ancient Greek Literature”, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 27-29 Απριλίου 2017 (τόμος υπό κρίση).

B4. Βιβλιοκρισίες 

1. D. Clayman, Timon of Phlius, de Gruyter. Classical World 104.4 (2011) 521-23.

2. B. Acosta-Hughes, C. Cusset, Y. Durbec and D. Pralon (eds.). Homère revisité: parodie et humour dans les réécritures homériques. Presses universitaires de Franche- Comté. Bryn Mawr Classical Review 2012.12.46

3. L. Lulli, Narrare in distici: l'elegia greca arcaica e classica di argomento storico- mitico. Quaderni dei seminari romani di cultura greca 13. Rome: Quasar, 2011. Journal of Hellenic Studies 133 (2013) 1-2.

4. S. Caciagli, Poeti e Società. Comunicazione poetica e formazioni sociali nella lesbo del VII/VI secolo a.C. Amsterdam: Adolf M. Hakkert, 2011. Classical Review 64.2 (2014).

B5. Μεταφράσεις και επιμέλειες μεταφράσεων από την Αγγλική και Ιταλική γλώσσα 

1. M. Fantuzzi & R. Pretagostini, “Αναζητώντας τη μέθοδο. Σύντομες σκέψεις για την ιστορία της κλασικής  φιλολογίας στην Ιταλία μέσα από τα επιστημονικά περιοδικά. Στο A. Ρεγκάκος (εκδ.), Νεκρά  Γράμματα: Οι κλασικές σπουδές στον 21ο αιώνα (Αθήνα 2001) 115-25.

2. M. Fantuzzi-R. Hunter, Muse e modelli (Rome-Bari, Laterza 2002): Κεφάλαια 1: “Occasioni di performance e generi letterari”, 6: “Stili epici, ma non troppo”, 7: “L’epigramma” (Αθήνα 2005).

3. N.J. Richardson, The Iliad: A Commentary. Volume VI: books 21-24 (Cambridge1993), (Θεσσαλονίκη 2005).

4. Ελεγεία και Ίαμβος. 21 Μελέτες (μαζί με Λ. Αθανασάκη και Α. Καβουλάκη, εκδ. Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης)

 

Γ. ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΟΜΙΛΙΕΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΕΤΗ)

Φεβρ. 2009
“On Some Aspects of Solon’s Reuse and Reception”. Στο The 2009 New York Classical Club Winter Conference Co-sponsored by the Classics Department of NYU “Reading Greek and Roman Elegy”, Παν. New York University, 28 Φεβρ. 2009.

Μάϊος 2009
Koros and Perverse Banqueting from Homer to Aeschylus”,  University of Bari, 27 Mαΐου 2009.

Μάϊος 2010
“T. Flavius Festus and Apollo’s Miracle”. Στο “Seminari Degani”, Παν. Bologna, 27 May 2010.

Oκτ. 2010
“Accounting for Morals and Values in Fifth-Century Athens”. Tytus Colloquium, Παν. Cincinnati, 20 Οκτ. 2010.

Νοέμ. 2011
“Some Points on the Cynic Ideology of Eating”. Στο συνέδριο “L’imaginaire de l’alimentation humaine en Grèce ancienne”, Tours, 24-25 Νοεμβρ. 2011.

Oκτ. 2011
Ethos and Pathos in Tyrtaeus”. Στο συνέδριο “Greek and Roman Poetics” των Πανεπ.  Belgrade, University College London, and the Institute of Classical Studies, Βελιγράδι 4-8 Οκτ. 2011.

Μάϊος 2013
“Lo sguardo del poeta lirico: percezione visiva in Tirteo ed Alcmane”, Παν. Bologna, 29-30 Mαΐου 2013.

Mάϊος 2014
 “The Significance of the Insignificant: The New Wealth of the Cynics”. Στο παγκόσμιο συνέδριο “Social Values in Greek Literature”, Παν. Πελοποννήσου (Καλαμάτα, 27-30 Mαίου 2014).

Ιούλιος 2014
“Communicating Cynicism: The Play of Fragments and Texts in Crates of Thebes”. Στο συνέδριο “Song Regained: Greek Epic and Lyric Fragments from the Archaic to the Imperial Era”, University College London and King’s College London, UCL, 2-4 Ιουλίου 2014

Ioύνιος 2016 
 “Pre-Hellenistic Poetics of Curing Love”. Πρόσκληση στο συνέδριο “Hellenistic Poetry Before Callimachus”, University of Liverpool, 14-15 Ioυνίου 2016

Noέμβριος 2018
“Πόλεμος και έρωτας στην ποίηση της Σαπφούς”, Τελλόγλειο Ίδρυμα Καλών Τεχνών, 21 Νοεμβρίου 2018.