Ταξίδης Ηλίας


Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997029
Γραφείο: 
208/9 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Τετάρτη 11-1, Πέμπτη 9-11

Ο Ηλίας Ταξίδης σπούδασε στο τμήμα ελληνικής φιλολογίας της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ειδίκευση Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Πτυχίο 1997, Μεταπτυχιακό 2001, Διδακτορικό 2006). Από τον Φεβρουάριο του 2011 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ιστοριογραφία, η ρητορική και επιστολογραφία και η επιγραμματική ποίηση.

ΣΠΟΥΔΕΣ

2001-2006 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία

1997-2001 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία

1993-1997 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, Πτυχίο τομέα ΜΝΕΣ με εξειδίκευση Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ:

Μάξιμος Πλανούδης: Συμβολή στη μελέτη του βίου και του έργου του. Το corpus των επιστολών του


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

2015-σήμερα Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ., Τομέας ΜΝΕΣ

2011-2015 Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ., Τομέας ΜΝΕΣ


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2017 Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για την Ελληνική Φιλολογία

2014/2016-2018 Υποτροφία έρευνας της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών μέσω του προγράμματος συνεργασίας «Exzellenz durch Partnerschaft in Forschung und Lehre» («Αριστεία μέσω της συνεργασίας στην έρευνα και τη διδασκαλία») μεταξύ του Πανεπιστημίου της Κολωνίας και του Α.Π.Θ.

2010 Υποτροφία έρευνας της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών

1994-1997 Υποτροφία προπτυχιακών σπουδών ΙΚΥ

1993-1997 Υποτροφία κληροδοτήματος μητροπολίτη Αγαθάγγελου Τσαούση


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μονογραφίες

1. Μάξιμος Πλανούδης: Συμβολή στη μελέτη του βίου του. Το corpus των επιστολών του, Βυζαντινά κείμενα και Μελέτες 58, Θεσσαλονίκη 2012

2. Όνειρα, οράματα και προφητικές διηγήσεις στα ιστορικά έργα της ύστερης βυζαντινής εποχής, Αθήνα 2012

3. Les épigrammes de Maxime Planude: introduction, édition critique, traduction française et annotation, Byzantinisches Archiv 32, Berlin-Boston 2017

Άρθρα

1. Une épigramme inconnue pour la fête de la Chandeleur. Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici n.s. 44 (2007) 197-202

2. Οι επιστολές του Γρηγορίου Καρδάμη: μια επανέκδοση, Ελληνικά 57/2 (2007) 261-269

3. Die Rede des Metropoliten Dorotheos von Mytilene zur Belagerung Konstanti­nopels (1422). Ein Beitrag zur Textüberlieferung der Photios-Homilien III und IV, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 58 (2008) 159-166

4. Die Episode des Palamedes in den byzantinischen Progymnasmata, Byzantinische Zeitschrift 102/2 (2009) 731-736

5. Les monodies et les oraisons funèbres pour la mort du despote Jean Paléologue (†1307), Medioevo Greco 9 (2009) 267-284

6. Léon Bardalès: sa vie et son œuvre, Parekbolai 1 (2011) 97-113

7. Η κειμενική παράδοση ως φορέας λογοτεχνικότητας: η περίπτωση της ομιλίας του Δωροθέου Μυτιλήνης για την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης (1422), Βυζαντινά 31 (2011) 33-44

8. Τhe Μonastery of Pantokrator in the Narratives of Western Travellers, στο: S. Kotzabassi (ed.), The Pantokrator Monastery in Constantinople, Byzantinisches Archiv 27, Boston-Berlin 2013, 97-106

9. L’éloge de Saint Eudocime par Constantin Acropolite (BHG 606), Parekbolai 3 (2013) 5-44

10. Two unedited epigrams from codex Laur. Plut. 57.24, Medioevo Greco 15 (2015) 241-247

11. Le poème inconnu du codex Vat. gr. 1020 : le cas d’un « centon » des hymnes de Proclus, Revue des Études Byzantines 75 (2017) 177-188

12. Η αναγκαιότητα της ένωσης των εκκλησιών στις παραδοξογραφικές αφηγήσεις του ιστορικού έργου του Δούκα, στο: Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου (έκδ.), Το Βυζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους Χρόνους: Σχέσεις Ανατολής και Δύσεως και Αφετηρία του Νέου Ελληνισμού (Πρακτικά Συνεδρίων, Μυστράς 6-8 Νοεμβρίου 2015 και 27-29 Μαΐου 2016) (Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού, Σειρά Εκδόσεων, 2), Αθήνα 2017, 81-93

13. Public and Private Libraries in Byzantium, υπό δημοσίευση στο: S. Kotzabassi (ed.), A Companion to Intellectual Life in the Palaeologan Period

14. Ekphraseis of persons with deviational behaviour in Constantine Manasses’ Synopsis Chronike (υπό δημοσίευση στα Βυζαντινά)

15. Tomb’s epigram for John Chameas, υπό δημοσίευση στο: F. Spingou (ed.), Texts on Byzantine Art and Aesthetics, vol. 3 : Visual and Textual Culture in Later Byzantium (1081-ca 1330)

16. À la recherche de l’auteur de sept lettres inconnues : la collection épistolographique du codex Vat. gr. 1020 (υπό δημοσίευση)

Βιβλιοκρισίες

1. Studies in Byzantine Sigillography 7, edited by Werner Seibt, [Dumbarton Oaks Research Library and Collection], Washington, D. C. 2002, σελ. xv + 219. Studies in Byzantine Sigillography 8, founded by Nicolas Oikonomides, edited by Jean-Claude Cheynet and Claudia Sode, K. G. Saur München, Leipzig 2003, σελ. xiii + 316, Ελληνικά 57/2 (2007) 420-423

2. Le patriarcat œcuménique de Constantinople aux XIVe-XVIe siècles: rupture et continuité. Actes du colloque international, Rome, 5-6-7 décembre 2005 [Dossiers Byzantins 7], Centre d’ études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 2007, σελ. 475, Ελληνικά 59/1 (2009) 159-161

3. Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου, Η Σύνοψη Ιστοριών του Ιωάννη Σκυλίτζη και οι πηγές της (811-1057). Συμβολή στη βυζαντινή ιστοριογραφία κατά τον ΙΑ΄ αιώνα [Μελέτες Βυζαντινής Γραμματείας 9], Αθήνα 2010, σελ. 591, Βυζαντινά 32 (2012) 301-302

4. E. Russell, Literature and Culture in Late Byzantine Thessalonica, London-New York 2013, σελ. xxix + 201, Journal of Hellenic Studies 136 (2016) 295-296

5. Theodori Metochitae Carmina, ed. Ioannis Polemis, [Corpus Christianorum (Series Graeca) 83], Turnhout 2015, σελ. CXII + 374, Byzantinische Zeitschrift 109/2 (2016) 982-985

6. Mercurii Grammatici Opera iambic, ed. Th. Antonopoulou, [Corpus Christianorum (Series Graeca), 87], Turnhout 2017, σελ. LXXII + 118, Bryn Mawr Classical Review 2017.10.40

Λεξικό

“Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit: Supplementum (1996-2006)”, (ηλεκτρονική βάση δεδομένων: http://www-old.lit.auth.gr/plp/), σε συνεργασία με τη Σ. Κοτζάμπαση και την Ε. Καλτσογιάννη

Λήμματα

“Gregorius Akindynos”, “Konstantinos Akropolites”, “Ioseph Bryennios”, “Maximos Planudes”, υπό δημοσίευση στο: Μ. Grünbart – A. Riehle (eds.), Lexikon der byzantinischer Autoren


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1. Ο Λέων Βαρδαλής στην επιστολογραφία της παλαιολόγειας εποχής, Colloquium του τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 21 – 3 – 2011

2. Songes de désirs dans les œuvres historiques de l’époque des Paléologues, 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia 22-27 August 2011

3. Το όνειρο στα ιστορικά έργα της παλαιολόγειας περιόδου: από τον Αρτεμίδωρο στον Φρόυντ, Επιστημονική ημερίδα: Ξεφυλλίζοντας το Βυζάντιο. Χειρόγραφα – Κείμενα – Ιδέες, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Ειδίκευση βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών. Εργαστήριο παλαιογραφίας, 22 Απριλίου 2013

4. Η αναγκαιότητα της Ένωσης των Εκκλησιών στις παραδοξογραφικές αφηγήσεις του ιστορικού έργου του Δούκα, Επιστημονικό Συνέδριο «Το Βυζάντιο κατά τους παλαιολόγειους χρόνους: σχέσεις Ανατολής και Δύσεως», Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού, Μυστράς 6-8 Νοεμβρίου 2015

5. “ὡς ἀπὸ Πυθαγόρου φθέγγεται ἢ νεφέων”: à l’occasion d’un vers de l’épigramme planudéenne “Εἰς τὴν ὑπόκρισιν”, 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade 22-27 August 2016

6. Σεμινάριο τμήματος Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 2016-2017 του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ. με θέμα «Η βυζαντινή λογοτεχνία στην παλαιολόγεια εποχή (1261-1453)» (http://www.kbe.auth.gr/filologiasempro.pdf)

7. Θερινό Σεμινάριο Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας, 3-5 Ιουλίου 2017 (υπό την αιγίδα του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παλαιογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης)

8. Σεμινάριο τμήματος Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 2017-2018 του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ. με θέμα «Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία»


ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών από το 2009.

2. Συνεργάτης (βιβλιογραφικές ενημερώσεις για ελληνικά δημοσιεύματα) του περιοδικού Medioevo Greco (Rivista di storia e filologia bizantina).

3. Τακτικό μέλος του Δ.Σ. και διευθυντής του τμήματος Mεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ. για τη διετία 2016-2018.

4. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής της Β΄ [Θ΄] Συνάντησης των Ελλήνων Βυζαντινολόγων (Πάτρα 2017).

5. Κριτής άρθρων που υποβλήθηκαν για δημοσίευση στο περιοδικό Βυζαντινά.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Ιστοριογραφία
Ρητορική και Επιστολογραφία
Ποίηση