Εισαγωγικά


Το Τμήμα Φιλολογίας είναι μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελείται από τρεις τομείς: τον Τομέα Κλασικών Σπουδών, τον Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών (Μ.Ν.Ε.Σ.) και τον Τομέα Γλωσσολογίας.

Το Τμήμα προσφέρει Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών τετραετούς φοίτησης από το οποίο οι φοιτητές αποφοιτούν με ειδίκευση είτε Κλασικών Σπουδών, είτε Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών, είτε Γλωσσολογίας και Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), το οποίο διαρθρώνεται σε δύο κύκλους:

α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) το οποίο απονέμεται ύστερα από την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, με τις παρακάτω ειδικεύσεις:

Τομέας Κλασικών Σπουδών
Ι. Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
ΙΙ. Λατινικής Φιλολογίας

Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών
Ι. Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας
ΙΙ. Νεοελληνικής Φιλολογίας
ΙΙΙ. Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας

Τομέας Γλωσσολογίας
Ι. Θεωρητικής Γλωσσολογίας
ΙΙ. Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
ΙΙΙ. Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας

β) Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) το οποίο είναι ενιαίο και απονέμεται ύστερα από την ολοκλήρωση και του δεύτερου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών.

Το Τμήμα έχει 51 μέλη Δ.Ε.Π. (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές, και Λέκτορες), περισσότερους από 2000 προπτυχιακούς και 300 περίπου μεταπτυχιακούς φοιτητές.