ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ


Κωδικός: 
ΜΕΦ 230
Πιστωτικές μονάδες: 
7 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Μιχαήλ Ατταλειάτης, Ιστορία
Σ. Κοτζάμπαση

Η εξέταση είναι γραπτή και προϋποθέτει γνώση της ιστορίας της μεσαιωνικής ελληνικής λογοτεχνίας (Α) και όλων των παρακάτω κειμένων (Β), ένα από τα οποία αποτελεί κάθε φορά το περιεχόμενο διδασκαλίας του μαθήματος:

Α. Ιστορία της μεσαιωνικής ελληνικής λογοτεχνίας

H. Hunger, Βυζαντινή λογοτεχνία, τ. Α´, Αθήνα 1991, σσ. 123-348 (ρητορική, επιστολογραφία) και τ. Β´, Αθήνα 1992, σσ. 11-364, 479-598 (ιστοριογραφία, ποίηση)

Β. Κείμενα

 1. Γρηγόριος Ναζιανζηνός, De vita sua (II 1, 11)
  έκδ. Chr. Jungck, Gregor von Nazianz. De vita sua, Heidelberg 1974 (το κείμενο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος)
 2. Γεώργιος Πισίδης, Expeditio Persica
  έκδ. A. Pertusi, Giorgio di Pisidia, Poemi I. Panegirici epici, Ettal 1959, σσ. 84-136) (το κείμενο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος)
 3. Μιχαήλ Ψελλός, Χρονογραφία (βιβλ. Ε΄ και Στ΄)
  έκδ. Βρ. Καραλής, Μιχαήλ Ψελλός. Χρονογραφία, τ. Α΄, Αθήνα 1992, σσ. 242-398 και τ. Β΄, Αθήνα 1993, σσ. 10-204
 4. Γεώργιος Ακροπολίτης, Χρονική συγγραφή
  έκδ. Σ. Η. Σπυρόπουλος, Γεώργιος Ακροπολίτης. Χρονική συγγραφή, Θεσσαλονίκη 2004
Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Κοτζάμπαση Σοφία 2310 997036 206 ν.κ.