ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


Code No: 
ΘΕΓ 817
Credits: 
10 ECTS

Υπάρχουν πολλά νέα δεδομένα στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα (π.χ. νέα οικονομική πραγματικότητα, συνεχείς μετακινήσεις ανθρώπων, ευρεία χρήση των ψηφιακών μέσων στην επικοινωνία και στην ψυχαγωγία) που επιβάλλουν να επανεξεταστούν γνωστές και κυρίαρχες στο παρελθόν κοινωνιογλωσσολογικές  έννοιες (π.χ. γλωσσική κοινότητα, γλωσσική ποικιλότητα, δεύτερη και ξένη γλώσσα). Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της πολυγλωσσίας χρησιμοποιείται ήδη εκτενώς στη βιβλιογραφία, ιδιαίτερα στις πρακτικές ψηφιακού γραμματισμού των νέων. Το παρόν μάθημα θα εστιάσει στη διερεύνηση της νέας αυτής πραγματικότητας μέσω της μελέτης περιπτώσεων παιδιών εφηβικής (κυρίως) ηλικίας που προέρχονται από μεταναστευτικές ή προσφυγικές οικογένειες. Στόχος της συγκεκριμένης διερεύνησης είναι να αναπτυχθεί προβληματισμός που θα οδηγήσει στην ανατροφοδότηση της ισχύουσας σχολικής πραγματικότητας, κυρίως σε συνάρτηση με τη γλωσσική εκπαίδευση παιδιών από οικογένειες μεταναστών. Αξιοποιούνται θεωρίες από το χώρο της Κοινωνιογλωσσολογίας της Παγκοσμιοποίησης, της Κοινωνικής Σημειωτικής, των Νέων Σπουδών στο Γραμματισμό και της Εκπαιδευτικής Γλωσσολογίας. 

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Κουτσογιάννης Δημήτρης 2310 997263 312 π.κ. Τρίτη 17.00-18.15 με email & Τετάρτη 14.00-15.30 με email