Πλήρωση θέσης σε βαθμίδα καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»