ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ


Code No: 
ΘΕΓ 805
Credits: 
10 ECTS

Μεταξύ σημασιολογίας και πραγματολογίας

Εξετάζονται φαινόμενα που τοποθετούνται στο μεταίχμιο σημασιολογίας και πραγματολογίας, όπως αυτές παραδοσιακά εννοούνται, καθώς και ζητήματα συνολικού επαναπροσδιορισμού των σχέσεων σημασιολογίας και  πραγματολογίας, όπως αυτά τίθενται στο πλαίσιο νεότερων γλωσσολογικών και φιλοσοφικών θεωριών.

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Τσοχατζίδης Σάββας 2310 997105 302 π.κ. ΑΔΕΙΑ