ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 394
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίες και Επικοινωνίας εκλαμβάνονται συνήθως ως τα μέσα που θα συνεισφέρουν είτε στην καλύτερη μελέτη της γλώσσας (π.χ. σώματα κειμένων) είτε στην απο­τε­λεσματικότερη διδασκαλία των γλωσσών (π.χ. εκπαιδευτικό λογισμικό). Αυτή είναι η μία όψη του πράγματος, η οποία εξετάζεται και στο συγκεκριμένο μάθημα. Η άλλη όψη του πράγμα­τος, το γεγονός δηλαδή ότι οι υπολογιστές είναι πρωτίστως μέσα Τεχνολογικά Διαμεσολαβη­μέ­νης Επικοινωνίας, οι συνέπειες που αυτό έχει στην αναπαράσταση του νοήματος και στο περι­εχόμενο του γραμματισμού εξετάζεται πολύ πιο σπάνια. Αυτή είναι η δεύτερη πλευρά του ζητή­ματος που εξετάζεται στο μάθημα. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο να συνδεθεί ο νέος με τον παλιότερο κόσμο της επικοινωνίας (γραφή, έντυπο), να εντοπιστούν τα κοινά και οι ιδιαιτερότητες και να εκτιμηθούν οι συνέπειες για το περιεχόμενο  της γλωσσικής εκπαίδευσης, σήμερα.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Κουτσογιάννης Δημήτρης 2310 997263 312 π.κ.