Οργάνωση του νέου ΠΠΣ (από το 2015-16) - ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών (ΜΝΕΣ) προσφέρει μαθήματα με κωδικούς ΜΕΦ (Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία), ΝΕΦ (Νεοελληνική Φιλολογία), ΓΣΓ (Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία) και ΘΕΑ (Θεατρολογία) τα οποία πιστώνονται με 6 ECTS έκαστο, εκτός των ΝΕΦ 240 που πιστώνεται με 10 ECTS και των ΜΕΦ 230 και ΓΣΓ 285, καθένα από τα οποία πιστώνεται με 7 ECTS.

Κάθε φοιτητής/ήτρια που επιλέγει την ειδίκευση ΜΝΕΣ πρέπει να ακολουθήσει το εξής πρόγραμμα:

α) 24 ECTS = υποχρεωτικά τα μαθήματα ΝΕΦ 240 (10 ECTS), ΜΕΦ 230 (7 ECTS) και ΓΣΓ 285 (7 ECTS)

β) 36 ECTS = έξι μαθήματα που επιλέγει από όσα προσφέρει ο Τομέας ΜΝΕΣ (εκτός των υποχρεωτικών της προηγούμενης ομάδας), ως εξής: 12 ECTS με κωδικό ΜΕΦ, 12 ECTS με κωδικό ΝΕΦ και 12 ECTS με κωδικό ΓΣΓ

γ) 18 ECTS = τρία ακόμη μαθήματα που επιλέγει από όσα προσφέρει ο Τομέας ΜΝΕΣ (δηλαδή με κωδικό ΜΕΦ, ΝΕΦ, ΓΣΓ και ΘΕΑ), τα οποία θα είναι διαφορετικά από αυτά και των δύο προηγούμενων περιπτώσεων (α και β)

δ) 12 ECTS = μαθήματα εκτός των προσφερόμενων από τον Τομέα (δηλαδή όχι με κωδικό ΜΕΦ, ΝΕΦ, ΓΣΓ και ΘΕΑ), τα οποία επιλέγει από μία και μόνον από συγκεκριμένες ομάδες μαθημάτων που έχει ορίσει ο Τομέας ΜΝΕΣ (βλ. παρακάτω). Τα μαθήματα αυτά προσφέρονται από άλλα Τμήματα ή από άλλους Τομείς του Τμήματος.

ε) 30 ECTS = πέντε μαθήματα από τα προσφερόμενα ως κατάλληλα για την απόκτηση του ΠΠΔΕ (βλ. Οργάνωση των μαθημάτων ΠΠΔΕ)

 

ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 

Για την Ειδίκευση ΜΝΕΣ οι φοιτητές/ήτριες μπορούν να διαλέξουν από τις εξής Ομάδες Μαθημάτων Επιλογής: 

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1: Ιστορία και Πολιτισμός του Βυζαντίου και της Μεσαιωνικού Κόσμου

μαθήματα για τη Βυζαντινή ή τη Μεσαιωνική Ιστορία και Αρχαιολογία (με κωδικούς ΙΒΥ, ΑΒΥ, ΙΜΕ) από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, καθώς και μαθήματα Βυζαντινής ή Μεσαιωνικής Φιλοσοφίας από το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2: Ιστορία και Πολιτισμός της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας  ή του Νεότερου και Σύγχρονου Κόσμου

Μαθήματα με κωδικούς ΙΝΕ, ΙΝΧ, ΙΣΕ, ΑΚΛ, ΑΙΤ, ΛΑΚ από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας και μαθήματα νεότερης Φιλοσοφίας (κωδικοί Φ 112, Φ 114) από το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής

ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3: Σπουδές Λογοτεχνίας, Μετάφρασης, Πρόσληψης, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Πολιτικής Θεωρίας

Από τον Τομέα Κλασικών Σπουδών το ΑΕΦ 145.

Από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τους κωδικούς ΛΟΓ6-338, ΛΟΓ6-375, ΛΟΓ6-389Ε, ΛΟΓ7-317, ΛΟΓ7-347.

Από το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας τους κωδικούς ΒΚ0203, ΒΚ0204, ΒΚ0206, ΒΚ0207, ΒΚ0208, BK0210.

Από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας τους κωδικούς ΛΑΚ 201, ΛΑΚ 312, ΛΑΚ 314, ΛΑΚ 322.

Από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών τους κωδικούς ΚΕΟΕ16, ΚΕΟΕ18, ΚΕΟΕ37.