ΛATINIKH ΓΛΩΣΣA II


Κωδικός: 
ΛΦI 161
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Aντίστροφο - Eυθύ

Στο μάθημα επιχειρείται εμβάθυνση στη γνώση της λατινικής γλώσσας με την εξάσκηση αφενός στην ανάγνωση και νοηματική επεξεργασία λατινικών κειμένων (κυρίως του Καίσαρα και του Κικέρωνα) και αφετέρου στη μετατροπή νεοελληνικού λόγου σε λατινικό. Η διδασκαλία περιλαμβάνει επίσης τη συστηματική μελέτη μείζονων συντακτικών δομών με έμφαση στις ποικιλότροπες εκφορές καίριων σημασιολογικών πεδίων. Η εμπέδωση αυτών των φαινομένων θα επιδιώκεται με παραδείγματα στα λατινικά και στα ελληνικά, των οποίων θα γίνεται απόδοση από τη μία γλώσσα στην άλλη. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί, τέλος, στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου μέσω συστηματικών ασκήσεων. 

Πρώτιστος στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές και φοιτήτριες τη δυνατότητα να κατανοούν το περιεχόμενο ενός λατινόγλωσσου κειμένου σε όσο το δυνατό πιο ικανοποιητικό βαθμό, αναλόγως και με την προπαιδεία τους. Περαιτέρω στόχος είναι να αναπτύξουν την ικανότητα παραγωγής λατινικού λόγου.
Η συμμετοχή στο μάθημα, το οποίο θα έχει κυρίως μορφή άσκησης, θεωρείται αυτονόητη, και θα ληφθεί υπόψη στην τελική αξιολόγηση. Το ίδιο ισχύει για τη συμμετοχή στις ασκήσεις που θα δίνονται και στα τεστ που θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου (και οι ασκήσεις και τα τεστ πάντως θα διατίθενται ηλεκτρονικώς σε όλους και όλες, ακόμη και αν δεν είναι δυνατό να παρακολουθούν το μάθημα).
Για την καλύτερη λειτουργία του μαθήματος και για την ανάπτυξη της επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων (διδάσκοντος και ακροατηρίου) έχει δημιουργηθεί χώρος μαθήματος στο elearning της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, όπου θα αναρτώνται πληροφορίες και ανακοινώσεις για το μάθημα καθώς και όλο το διδακτικό υλικό και οι ασκήσεις. Η διεύθυνση είναι η εξής:
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=4820

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Φυντίκογλου Βασίλειος 2310 997146 204 ν.κ. Τετάρτη 11-12, Πέμπτη 9-11