ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία)


Κωδικός: 
ΛΦI 164
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


1. Κοϊντιλιανός, Institutio oratoria
Δ. Τσιτσικλή

2. Σενέκας, De Ira (Περί Οργής) De Clementia (Περί επιείκειας)
Θ. Αντωνιάδης 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Αντωνιάδης Θεόδωρος 2310997814 202 v.κ.
Επίκ... Τσιτσικλή Δήμητρα 2310 997106 211 ν.κ.