ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ)


Code No: 
ΝΕΦ 265
Credits: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Η συστηματική χρήση κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια του υπολογιστή καθώς και η δικτύωση έχουν μεταβάλει σημαντικά κάποιες μείζονες έννοιες, σταθερές για αιώνες, όπως το κείμενο, η γραφή, η ανάγνωση, και έχουν συνακόλουθα μετασχηματίσει τον χώρο της λογοτεχνίας και των επιστημών της. Το μάθημα επιδιώκει να παρακολουθήσει αυτές τις αλλαγές και να απαντήσει σε ερωτήματα όπως τα ενδεικτικά ακόλουθα: πώς αλλάζει ο ρόλος του αναγνώστη; πώς αλλάζει η σχέση γραφής, δημοσίευσης και έκδοσης στον ψηφιακό κόσμο; πώς αλλάζουν οι όροι της αφήγησης, κ.ά. Τις απαντήσεις αυτές τις εντάσσει στην προοπτική της ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας, της φιλολογίας, αλλά και γενικότερα της μελέτης του πολιτισμού, αφού η αλλαγή αυτή είναι εν γένει και ουσιωδώς πολιτισμική. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/φοιτητριών στις τεχνικές γραφής και ανάγνωσης όπως διαμορφώνονται στην ψηφιακή εποχή καθώς και στους όρους και στις έννοιες που τις προσδιορίζουν (π.χ. παγκόσμιος ιστός, υπερκείμενο, πολυγραμμικότητα, διαδραστικότητα), η νηφάλια αποτίμηση των αλλαγών αυτών, και η εξοικείωση με τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση του υπολογιστή στην παραγωγή και τη μελέτη της λογοτεχνίας, την ανάλυση και την έκδοση των κειμένων. Το μάθημα έχει σεμιναριακό χαρακτήρα και προϋποθέτει βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου.

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Αναπ... Τικτοπούλου Αικατερίνη 2310 997056 423/Α ν.κ. ΑΔΕΙΑ