Elena Anagnostopoulou (Crete) - presentation

Georgia Catsimali (Crete)

Ruth Kempson (London) - presentation

Dimitra Kolliakou (Paris Diderot/Paris 7) - presentation