ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ