Ενημέρωση για προσφερόμενα μαθήματα ελεύθερης επιλογής Τμήματος Ψυχολογίας


Στα μαθήματα που υπάρχει όριο συμμετεχόντων, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα

πρέπει να επικοινωνήσουν με τις διδάσκουσες στα δύο πρώτα μαθήματα.

 

 

Η περίοδος δηλώσεων στο Τμήμα Ψυχολογίας ορίστηκε από 28/02/2021 έως 10/03/2021.