ΓΛΩ 304 ανακοίνωση


ΓΛΩ 304
Το ακροατήριο των κ.κ. Ρεβυθιάδου και Παπαδοπούλου χωρίζεται σε δύο τμήματα.
Το πρώτο τμήμα, με διδάσκουσα τη κ. Θεοδωροπούλου, περιλαμβάνει τους/τις φοιτητές/τριες του Β΄εξαμήνου και από το Δ΄εξάμηνο τους/τις φοιτητές/τριες από Σαλπιγκτίδου μέχρι Τσιούρη.
Το δεύτερο τμήμα, με διδάσκουσες τις κ.κ. Ρεβυθιάδου και Παπαδοπούλου, περιλαμβάνει τους/τις υπόλοιπους/ες φοιτητές/τριες του Δ΄εξαμήνου καθώς και όλες/ους που φοιτούν στα μεγαλύτερα εξάμηνα.