ΓΛΩ398 και ΙΒΓ916


Τα μαθήματα ΓΛΩ 398 και ΙΒΓ916 καθώς και οι ώρες συνεργασίας του κ. Κυριαζή, της Τετάρτης 11 Μαρτίου, δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω αδιαθεσίας του διδάσκοντος.