ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΛΩ 304


Ακροατήριο Μιχελιουδάκη: 112 νκ, 106 νκ

 

Ακροατήριο Τάντου: 101 νκ, 120 νκ

 

Ακροατήριο Θεοδωροπούλου: Α νκ, Β νκ (μονές σειρές)

 

Ακροατήριο Αμβράζη: Α νκ, Β νκ (ζυγές σειρές)