Πρόγραμμα Β΄ κύκλου ΠΛ ΙΙ (Τμήμα Δευτέρας 9-11) - Σακελλαρίου