Ταξίδης Ηλίας


Βαθμίδα: 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997029
Γραφείο: 
208/9 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Τετάρτη 16.00-17.30, Τετάρτη 11.00-12.30

Ο Ηλίας Ταξίδης σπούδασε στο τμήμα ελληνικής φιλολογίας της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ειδίκευση Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Πτυχίο 1997, Μεταπτυχιακό 2001, Διδακτορικό 2006). Από τον Φεβρουάριο του 2011 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ιστοριογραφία, η ρητορική και επιστολογραφία και η επιγραμματική ποίηση.

ΣΠΟΥΔΕΣ
2001-2006 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία

1997-2001 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία

1993-1997 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας, Πτυχίο τομέα ΜΝΕΣ με εξειδίκευση Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ:

Μάξιμος Πλανούδης: Συμβολή στη μελέτη του βίου και του έργου του. Το corpus των επιστολών του

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

2019-σήμερα Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ., Τομέας ΜΝΕΣ

2015-2019 Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ., Τομέας ΜΝΕΣ

2011-2015 Λέκτορας, Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ., Τομέας ΜΝΕΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

2017 Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για την Ελληνική Φιλολογία

2014/2016-2018 Υποτροφία έρευνας της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) μέσω του προγράμματος συνεργασίας «Exzellenz durch Partnerschaft in Forschung und Lehre» («Αριστεία μέσω της συνεργασίας στην έρευνα και τη διδασκαλία») μεταξύ του Πανεπιστημίου της Κολωνίας και του Α.Π.Θ.

2010 Υποτροφία έρευνας της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)

1994-1997 Υποτροφία προπτυχιακών σπουδών ΙΚΥ

1993-1997 Υποτροφία κληροδοτήματος μητροπολίτη Αγαθάγγελου Τσαούση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Μονογραφίες

1. Μάξιμος Πλανούδης: Συμβολή στη μελέτη του βίου του. Το corpus των επιστολών του, Βυζαντινά κείμενα και Μελέτες 58, Θεσσαλονίκη 2012

2. Όνειρα, οράματα και προφητικές διηγήσεις στα ιστορικά έργα της ύστερης βυζαντινής εποχής, Αθήνα 2012

3. Les épigrammes de Maxime Planude: introduction, édition critique, traduction française et annotation, Byzantinisches Archiv 32, Berlin-Boston 2017

Άρθρα
1. Une épigramme inconnue pour la fête de la Chandeleur. Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici n.s. 44 (2007) 197-202

2. Οι επιστολές του Γρηγορίου Καρδάμη: μια επανέκδοση, Ελληνικά 57 (2007) 261-269

3. Die Rede des Metropoliten Dorotheos von Mytilene zur Belagerung Konstanti­nopels (1422). Ein Beitrag zur Textüberlieferung der Photios-Homilien III und IV, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 58 (2008) 159-166

4. Die Episode des Palamedes in den byzantinischen Progymnasmata, Byzantinische Zeitschrift 102 (2009) 731-736

5. Les monodies et les oraisons funèbres pour la mort du despote Jean Paléologue (†1307), Medioevo Greco 9 (2009) 267-284

6. Léon Bardalès: sa vie et son œuvre, Parekbolai 1 (2011) 97-113

7. Η κειμενική παράδοση ως φορέας λογοτεχνικότητας: η περίπτωση της ομιλίας του Δωροθέου Μυτιλήνης για την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης (1422), Βυζαντινά 31 (2011) 33-44

8. Τhe Μonastery of Pantokrator in the Narratives of Western Travellers, στο: S. Kotzabassi (ed.), The Pantokrator Monastery in Constantinople, Byzantinisches Archiv 27, Boston-Berlin 2013, 97-106

9. L’éloge de Saint Eudocime par Constantin Acropolite (BHG 606), Parekbolai 3 (2013) 5-44

10. Two unedited epigrams from codex Laur. Plut. 57.24, Medioevo Greco 15 (2015) 241-247

11. Le poème inconnu du codex Vat. gr. 1020 : le cas d’un « centon » des hymnes de Proclus, Revue des Études Byzantines 75 (2017) 177-188

12. Η αναγκαιότητα της Ένωσης των Εκκλησιών στις παραδοξογραφικές αφηγήσεις του ιστορικού έργου του Δούκα, στο: Γ. Ξανθάκη-Καραμάνου (έκδ.), Το Βυζάντιο κατά τους Παλαιολόγειους Χρόνους: Σχέσεις Ανατολής και Δύσεως και Αφετηρία του Νέου Ελληνισμού (Πρακτικά Συνεδρίων, Μυστράς 6-8 Νοεμβρίου 2015 και 27-29 Μαΐου 2016) (Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού, Σειρά Εκδόσεων, 2), Αθήνα 2017, 81-93

13. Ekphraseis of persons with deviational behaviour in Constantine Manasses’ Synopsis Chronike, Βυζαντινά 35 (2017) 145-159

14. À la recherche de l’auteur de sept lettres inconnues: la collection épistolographique du codex Vat. gr. 1020, Byzantinische Zeitschrift 112 (2019) 171-192

15. Public and Private Libraries in Byzantium, υπό δημοσίευση στο: S. Kotzabassi (ed.),  Companion to the Intellectual Life in the Palaeologan Period

16. Α Tomb Epigram for John Chameas, υπό δημοσίευση στο: F. Spingou (ed.), Texts on Byzantine Art and Aesthetics, vol. 3 : Visual and Textual Culture in Later Byzantium (1081-ca 1330)

17. ἤτοι κάλλους ἔκφρασις: ομορφιά και ερωτισμός τον 12ο αιώνα. Η περίπτωση των εκφράσεων του Νικήτα Ευγενιανού [υπό δημοσίευση σε αφιέρωμα της Νέας Εστίας (2019) με θέμα «Η ομορφιά στο Βυζάντιο»]

Βιβλιοκρισίες

1. Studies in Byzantine Sigillography 7, edited by Werner Seibt, [Dumbarton Oaks Research Library and Collection], Washington, D. C. 2002, σελ. xv + 219. Studies in Byzantine Sigillography 8, founded by Nicolas Oikonomides, edited by Jean-Claude Cheynet and Claudia Sode, K. G. Saur München, Leipzig 2003, σελ. xiii + 316, Ελληνικά 57 (2007) 420-423

2. Le patriarcat œcuménique de Constantinople aux XIVe-XVIe siècles: rupture et continuité. Actes du colloque international, Rome, 5-6-7 décembre 2005 [Dossiers Byzantins 7], Centre d’ études byzantines, néo-helléniques et sud-est européennes, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris 2007, σελ. 475, Ελληνικά 59 (2009) 159-161

3. Ειρήνη-Σοφία Κιαπίδου, Η Σύνοψη Ιστοριών του Ιωάννη Σκυλίτζη και οι πηγές της (811-1057). Συμβολή στη βυζαντινή ιστοριογραφία κατά τον ΙΑ΄ αιώνα [Μελέτες Βυζαντινής Γραμματείας 9], Αθήνα 2010, σελ. 591, Βυζαντινά 32 (2012) 301-302

4. E. Russell, Literature and Culture in Late Byzantine Thessalonica, London-New York 2013, σελ. xxix + 201, Journal of Hellenic Studies 136 (2016) 295-296

5. Theodori Metochitae Carmina, ed. Ioannis Polemis, [Corpus Christianorum (Series Graeca) 83], Turnhout 2015, σελ. CXII + 374, Byzantinische Zeitschrift 109 (2016) 982-985

6. Mercurii Grammatici Opera iambic, ed. Th. Antonopoulou, [Corpus Christianorum (Series Graeca), 87], Turnhout 2017, σελ. LXXII + 118, Bryn Mawr Classical Review 2017.10.40

7. The Letters of Theodoros Hyrtakenos, Greek Text, Translation, and Commentary by A. Karpozilos and G. Fatouros, Athens 2017, Kanaki Publishers, σελ. 400 (υπό δημοσίευση στο Byzantion).

Λεξικό

“Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit: Supplementum (1996-2006)”, (ηλεκτρονική βάση δεδομένων: http://www-old.lit.auth.gr/plp/), σε συνεργασία με τη Σ. Κοτζάμπαση και την Ε. Καλτσογιάννη

Λήμματα

“Gregorius Akindynos”, “Konstantinos Akropolites”, “Ioseph Bryennios”, “Maximos Planudes”, υπό δημοσίευση στο: Μ. Grünbart – A. Riehle (eds.), Lexikon der byzantinischer Autoren

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1. Ο Λέων Βαρδαλής στην επιστολογραφία της παλαιολόγειας εποχής, Colloquium του τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 21-3-2011

2. Songes de désirs dans les œuvres historiques de l’époque des Paléologues, 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia 22-27 August 2011

3. Το όνειρο στα ιστορικά έργα της παλαιολόγειας περιόδου: από τον Αρτεμίδωρο στον Φρόυντ, Επιστημονική ημερίδα: Ξεφυλλίζοντας το Βυζάντιο. Χειρόγραφα – Κείμενα – Ιδέες, Τμήμα Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Ειδίκευση βυζαντινών και νεοελληνικών σπουδών. Εργαστήριο παλαιογραφίας, 22 Απριλίου 2013

4. Η αναγκαιότητα της Ένωσης των Εκκλησιών στις παραδοξογραφικές αφηγήσεις του ιστορικού έργου του Δούκα, Επιστημονικό Συνέδριο «Το Βυζάντιο κατά τους παλαιολόγειους χρόνους: σχέσεις Ανατολής και Δύσεως», Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού, Μυστράς 6-8 Νοεμβρίου 2015

5. “ὡς ἀπὸ Πυθαγόρου φθέγγεται ἢ νεφέων”: à l’occasion d’un vers de l’épigramme planudéenne “Εἰς τὴν ὑπόκρισιν”, 23rd International Congress of Byzantine Studies, Belgrade 22-27 August 2016

6. Σεμινάριο τμήματος Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 2016-2017 του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ. με θέμα «Η βυζαντινή λογοτεχνία στην παλαιολόγεια εποχή (1261-1453)» (http://www.kbe.auth.gr/filologiasempro.pdf)

7. Θερινό Σεμινάριο Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας, 3-5 Ιουλίου 2017 (υπό την αιγίδα του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παλαιογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης)

8. Σεμινάριο τμήματος Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας 2017-2018 του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ. με θέμα «Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία»

9. Manuscripts and Libraries in the Palaeologan Era, Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, Τμήμα Βυζαντινολογίας, 26 Απριλίου 2018

10. Θερινό Workshop Παλαιογραφίας με θέμα «Η χρονολόγηση των βυζαντινών χειρογράφων», 3 Ιουλίου 2018 (υπό την αιγίδα του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παλαιογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ).

11. Books and Scholars in the Palaeologan Period, Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης, Τμήμα Λογοτεχνικών Σπουδών, 12 Μαρτίου 2019.

12. Οι εκφράσεις στη βυζαντινή λογοτεχνία του 12ου αιώνα, Διαλέξεις στο Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Μυστράς 17-18 Μαΐου 2019.

13. Θερινό Σεμινάριο Παλαιογραφίας και Κωδικολογίας με θέμα «Ειλητάρια, κώδικες και σπαράγματα», 2 Ιουλίου 2019 (υπό την αιγίδα του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παλαιογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ).

14. (σε συνεργασία με τους Δ. Νίκου και Η. Χρυσοστομίδη) Οι εκφράσεις στη λογοτεχνία της ύστερης βυζαντινής περιόδου (13ος-15ος αιώνας), Γ΄ [Ι΄] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων, Ιωάννινα, 27.11.2019-1.12.2019.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Νομική Βιβλιογραφία του Αγίου Όρους (Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ – Υπεύθυνος: Χ. Παπαστάθης) (1999).

2. Μεταβυζαντινά χειρόγραφα (Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ – Υπεύθυνος: Χ. Παπαστάθης) (2000).

3. Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του τμήματος Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ με τίτλο: «Βιβλιογραφία για τη βυζαντινή Θεσσαλονίκη». Επιστημονικώς υπεύθυνη: Σ. Κοτζάμπαση (Δεκέμβριος 2000-Δεκέμβριος 2002, βλ. www. auth.gr/kbe.Προγράμματα).

4. Συγκέντρωση και επεξεργασία βιβλιογραφίας για το συμπλήρωμα του Προσωπογραφικού Λεξικού της Παλαιολόγειας εποχής (PLP) σε συνεργασία με το Institut für Byzantinistik und Neogräzistik του Πανεπιστημίου της Βιέννης και το Institut für Byzanzforschung της Αυστριακής Ακαδημίας Επιστημών. Επιστημονικώς υπεύθυνη: Σ. Κοτζάμπαση (2008-2014, http://www-old.lit.auth.gr/plp/).

5. Υπεύθυνος μαζί με την C. Sode και τη Σ. Κοτζάμπαση του ερευνητικού προγράμματος «Das Erbe der Antike in Byzanz» («Η κληρονομιά της αρχαιότητας στο Βυζάντιο»)  στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου της Κολωνίας και του Α.Π.Θ. με τίτλο «Exzellenz durch Partnerschaft in Forschung und Lehre» («Αριστεία μέσω της συνεργασίας στην έρευνα και τη διδασκαλία») (2014-2019, http://www.daad.gr/gr/26504/index.html).

6. Επιστημονικός υπεύθυνος της διετούς ερευνητικής πρότασης με θέμα «Οι εκφράσεις στη βυζαντινή λογοτεχνία του 12ου αιώνα» στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας (Α.Π. 452/01.12.2017)».

7. Επιστημονικός υπεύθυνος της δεκαπεντάμηνης (2019-2021) ερευνητικής πρότασης με θέμα «Οι εκφράσεις στη λογοτεχνία της ύστερης βυζαντινής περιόδου (13ος-15ος αιώνας)» στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» του προγράμματος «ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020, “Μια ευκαιρία για όλους εμάς”».

ΛΟΙΠΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών.

2. Συνεργάτης (βιβλιογραφικές ενημερώσεις για ελληνικά δημοσιεύματα) του περιοδικού Medioevo Greco (Rivista di storia e filologia bizantina).

3. Συνεργάτης (βιβλιογραφικές ενημερώσεις για ελληνικά δημοσιεύματα σε περιοδικά και επιστημονικές σειρές της Θεσσαλονίκης) του περιοδικού Byzantinische Zeitschrift.

3. Τακτικό μέλος του Δ.Σ. και διευθυντής του τμήματος Mεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ. (2016-2020).

4. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής της Β΄ [Θ΄] Συνάντησης των Ελλήνων Βυζαντινολόγων (Πάτρα 2017).

5. Κριτής άρθρων που υποβλήθηκαν για δημοσίευση στο περιοδικό Βυζαντινά.

6. Επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης (Μάρτιος 2019) μέσω του Προγράμματος Erasmus+ (ΚΑ103) 2018-2019 για κινητικότητα Διδασκαλίας.

7. Επισκέπτης καθηγητής στο Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του μαθήματος «Ειδικά θέματα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας και Ρητορικής (13ΒΚ08)» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (εαρινό εξάμηνο 2019).

8. Συμμετοχή σε εκπομπές-αφιερώματα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδας με θέμα την ιστορία της γραφής και του βιβλίου (Σεπτέμβριος 2018) και τη λογοτεχνία και τα γράμματα στη βυζαντινή Θεσσαλονίκη (Σεπτέμβριος 2019).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Ιστοριογραφία
Ρητορική και Επιστολογραφία
Ποίηση