ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 394
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίες και Επικοινωνίας εκλαμβάνονται συνήθως ως τα μέσα που θα συνεισφέρουν είτε στην καλύτερη μελέτη της γλώσσας (π.χ. σώματα κειμένων) είτε στην αποτε­λεσματικότερη διδασκαλία των γλωσσών (π.χ. εκπαιδευτικό λογισμικό). Αυτή είναι η μία όψη του πράγματος, η οποία εξετάζεται και στο συγκεκριμένο μάθημα. Η άλλη όψη του πράγματος, το γεγονός δηλαδή ότι οι υπολογιστές είναι πρωτίστως μέσα Τεχνολογικά Διαμεσολαβημένης Επικοινωνίας, οι συνέπειες που αυτό έχει στην αναπαράσταση του νοήματος και στο περιεχόμενο του γραμματισμού εξετάζεται πολύ πιο σπάνια. Αυτή είναι η δεύτερη πλευρά του ζητήματος που εξετάζεται στο μάθημα. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο να συνδεθεί ο νέος με τον παλιότερο κόσμο της επικοινωνίας (γραφή, έντυπο), να εντοπιστούν τα κοινά και οι ιδιαιτερότητες και να εκτιμηθούν οι συνέπειες για το περιεχόμενο  της γλωσσικής εκπαίδευσης, σήμερα.