ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΑΣ


Κωδικός: 
ΒΥΦ 634
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Η συμβολή της Κωδικολογίας στη χρονολόγηση των χειρογράφων

Η συμμετοχή στο μάθημα προϋποθέτει γνώσεις ελληνικής Παλαιογραφίας και περιλαμβάνει πρακτική άσκηση.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Κοτζάμπαση Σοφία 2310 997036 206 ν.κ.