ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ


Κωδικός: 
ΘΕΓ 825
Πιστωτικές μονάδες: 
10 ECTS

Στο μάθημα εξετάζονται κεντρικά θέματα στο πεδίο της δίγλωσσης ανάπτυξης. Αρχικά, αναλύονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δίγλωσση ανάπτυξη, όπως η ηλικία πρώτης έκθεσης, η ποσότητα και η ποιότητα των γλωσσικών εισαγόμενων, ο (δι)γραμαμτισμός κ.λπ.. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις στο χώρο της διγλωσσίας, ενώ παράλληλα οι θεωρίες αυτές αξιολογούνται με βάση πειραματικά δεδομένα με ιδιαίτερη έμφαση σε ερευνητικές μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η ανάπτυξη ποικίλων γλωσσικών φαινομένων σε δίγλωσσους ομιλητές, ενώ έμφαση θα δοθεί και σε σύγχρονες μελέτες που ελέγχουν τη γλωσσική επεξεργασία δίγλωσσων ομιλητών.