Μεταπτυχιακές Σπουδές (Β' Κύκλος)


1. Β' ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (εισαχθέντες/-είσες από το ακαδ. έτος 2018-19)

Από το ακαδ. έτος 2018-19 ο Β΄ Κύκλος Σπουδών στο Τμήμα Φιλολογίας οργανώνεται βάσει του Νόμου 4485/2017 σε πέντε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών,

όπως αυτά εγκρίθηκαν και λειτουργούν με τα οικεία ΦΕΚ. 

 

2. Π.Μ.Σ. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (εισαχθέντες/-είσες έως και το ακαδ. έτος 2017-18)

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται ύστερα από την ολοκλήρωση των  μεταπτυχιακών σπουδών, ο οποίος διαρκεί τέσσερα διδακτικά εξάμηνα και περιλαμβάνει την παρακολούθηση μαθημάτων και τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας, με τις παρακάτω ειδικεύσεις:

Τομέας Κλασικής Φιλολογίας
Ι. Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας
ΙΙ. Λατινικής Φιλολογίας

Τομέας Μεσαιωνικής και Νέας Ελληνικής Φιλολογίας
Ι. Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας
ΙΙ. Νεοελληνικής Φιλολογίας
ΙΙΙ. Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας

Τομέας Γλωσσολογίας
Ι. Θεωρητικής Γλωσσολογίας
ΙΙ. Εφαρμοσμένης  Γλωσσολογίας
ΙΙΙ. Ιστορικής και Βαλκανικής Γλωσσολογίας