Πλήρωση θέσης σε βαθμίδα καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Νεοελληνική Φιλολογία»