Μονιμοποίηση της κ. Ι. Ναούμ σε βαθμίδα επίκουρης καθηγήτριας


με γνωστικό αντικείμενο «Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία».