Μονιμοποίηση του κ. Κ. Γιαβή σε βαθμίδα επίκουρου καθηγητή


με γνωστικό αντικείμενο «Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία».