Πλήρωση μίας θέσης σε βαθμίδα επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνική Φιλολογία της Ύστερης Αρχαιότητας και Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία»