Κοτζάμπαση Σοφία


Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τηλ.: 
2310 997036
Γραφείο: 
206 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης

Η Σοφία Κοτζάμπαση σπούδασε βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Πτυχίο 1983, Μεταπτυχιακό 1985) και αρχαία ελληνική και βυζαντινή φιλολογία στο Freie Universität Berlin (Dr. Phil. 1988). Διδάσκει από το 1989 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ έχει διδάξει ως επισκέπτρια καθηγήτρια (1994-1995) στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ρητορική και επιστολογραφία, η ιστοριογραφία, η βυζαντινή προσωπογραφία και η παλαιογραφία.

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

1979-1983

Προπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πτυχίο Φιλοσοφικού Τμήματος-Τομέας Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών (Ειδίκευση Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία) 1983
1983-1985
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μεταπτυχιακό δίπλωμα 1985
1986-1988
Μεταπτυχιακές σπουδές στο Freie Universität του Βερολίνου, Διδ. Δίπλωμα (Dr. Phil.) 1988


ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

1989-1993
Λέκτορας της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
1993-2000
Επίκουρη Καθηγήτρια της Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
1994-1995
Επισκέπτρια καθηγήτρια στο Freie Universität του Βερολίνου
2000-2005
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ
2005-
Καθηγήτρια της Βυζαντινής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

2000-02, 2011-12
Μέλος του ΔΣ του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ.
2003-2004, 2013
Διευθύντρια του Τομέα ΜΝΕΣ


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ-ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

1979-1983
Υποτροφία προπτυχιακών σπουδών ΙΚΥ
1986-1988
Υποτροφία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών για έρευνα
1992, 1997, 2006
Υποτροφία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών
1998 (ΕΕ)
J. Seeger Visiting Research Fellowship, Princeton University
2003 (ΕΕ)
Fellow in Byzantine Studies, Dumbarton Oaks, Washington D.C.
2007
Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για τη Βυζαντινή Φιλολογία
2010 (ΕΕ)
Fellow of the Recearch Center for Anatolian Civilzations, Koç University, Istanbul


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Μονογραφίες

1. Die handschriftliche Überlieferung der rhetorischen und hagiographischen Werke des Gregor von Zypern (Serta Graeca. Beiträge zur Erforschung griechi­scher Texte Bd. 6), Wiesbaden: Dr. Reichert Verlag, 1998

2. Byzantinische Kommentatoren der aristotelischen Topik. Johannes Italos und Leon Ma­gentinos (Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών, 17), Θεσσαλονίκη 1999

3. Βυζαντινά χειρόγραφα από τα μοναστήρια της Μικράς Ασίας, Athens: Ephesos, 2004

4. Das hagiographische Dossier der heiligen Theodosia von Konstantinopel. Einlei­tung-Edition-Kom­mentar (Byzantinisches Archiv 21), Berlin – New York: Walter De Gruyter, 2009

5. Greek Manuscripts in Princeton. A Descriptive Catalogue (in collaboration with Nancy Sevcenko and Don Skemer), Princeton, Program in Hellenic Studies and Department of Art History, 2010

Επιμέλεια – έκδοση συλλογικών τόμων

1. M. Lauxtermann, The Spring of Rhythm (Byzantina Vindobonensia 22), Wien 1999 (μεταφρ. Ελ. Καλτσογιάννη), Θεσσαλονίκη 2008

2. Realia Byzantina, eds. S. Kotzabasssi – G. Mavromatis (Byzantinisches Archiv 22), Berlin-New York 2009

3. The Pantokrator Monastery in Constantinople (Byzantinisches Archiv 27), Boston-Berlin 2013

4. Myriobiblos. Essays on Byzantine Literature and Culture, Th. Antonopoulou – S. Kotzabassi – M. Loukaki (eds.) (Byzantinisches Archiv 29), Boston – Berlin – München 2015

Άρθρα

1. Ένα ανέκδοτο εγκώμιο στον άγ. Nέστορα. Tο πρόβλημα της ταύτισης του συγ­γρα­φέα. Mνή­μη Λίνου Πολίτη, Επιστ. Επετ. Φιλοσ. Σχολής ΑΠΘ 1988, 65-75

2. Tρεις ανώνυμες επιστολές του κώδικα Patm. 377, Ελληνικά  40 (1989) 103-112

3. Mία παράσταση του αγ. Γεωργίου του «γοργού» στον κώδικα Eθν. Bιβλ. Eλλάδος 996, Ελληνικά 40 (1989) 383-387

4. Patristische und byzantinische Literatur, Graecogermania. Griechischstudien deut­scher Hu­ma­ni­sten, bearb. unter der Leitung von D. Harlfinger (Aus­stellungs­ka­taloge der Herzog August Bi­blio­thek 59), Weinheim 1989, 351-362, 364-369

5. Ein unediertes Enkomion auf den hl. Nestor. Kritische Ausgabe, Ελληνικά 41 (1990) 267-277

6. Zu zwei Briefen des Michael Choniates, Varia III (Poikila Byzantina 11), Berlin 1991, 63-72

7. Aνέκδοτα τροπάρια του Nικηφόρου Kαλλίστου Ξανθοπούλου, Ελληνικά 42 (1991-92) 95-102

8. Ένας ανέκδοτος λόγος του Nικηφόρου Xρυσοβέργη στον Kωνσταντίνο Mε­σο­πο­τα­μίτη, Ελληνικά 42 (1991-92) 291-301

9. Tο μαρτύριο των μβ΄ μαρτύρων του Aμορίου, Επιστ. Επετ. Φιλοσ. Σχολής ΑΠΘ 2 (1991) 107-153

10. Der Kopist des Geschichtswerkes von Dukas, in: Symbolae Berolinenses für Dieter Harlfinger, hrsg. von F. Berger u.a., Amsterdam 1992, SS. 307-323

11. Die Progymnasmata des Gregor von Zypern, Ελληνικά 43 (1993) 45-63

12. Das Berliner Sticherarion. Cod. Berol. graec. fol. 49, Varia IV (Poikila Byzantina 12), Bonn 1993, 11-173

13. Mια άγνωστη χρονική σημείωση για το κάστρο της Zίχνας (Universitäts­biblio­thek Leipzig, cod. gr. 19), Ελληνικά 44 (1994) 450-452

14. Ένα άγνωστο χειρόγραφο του Ψευδο-Kωδινού (Eλασσόνα, Mονή Oλυ­μπιώ­τισ­σας 103), Επιστ. Επετ. Φιλοσ. Σχολής ΑΠΘ 4 (1994) 243-263

15. Έμμετρες μεταφράσεις του Mανουήλ Φιλή, Ελληνικά 45 (1995) 359-362

16. Eine Akoluthie zu Ehren des Philotheos Kokkinos, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 46 (1996) 299-310

17. Zum Empfänger des 143. Briefes des Konstantinos Akropolites, By­zan­tinische Zeitschrift 89 (1996) 55-57

18. Das Sticherarion Laura Γ 74. Beobachtungen zu seinem Repertoire, Palaeo­by­zantine Notations II, ed. Chr. Troelsgard and Gerda Wolfram, Hernen 1999, 109-127

19. Ein unbekanntes Fragment des Barlaam un Joasaph Romans (cod. Monac. Gr. 592B), Byzan­tinische Zeitschrift 92 (1999) 471-473

20. Τα αγιολογικά κείμενα της πρώιμης και μέσης βυζαντινής περιόδου, στο: E. Καλτσογιάννη – Σ. Κοτζάμπαση – Ηλ. Παρασκευοπούλο, Η Θεσσαλονίκη στη Βυζαντινή Λογοτεχνία. Ρητορικά  και Αγιολογικά κείμενα (Βυζαντινά κείμενα και μελέτες 32), Θεσσαλονίκη 2002, 87-142

21. Aristotle's Organon and Its Byzantine Commentators, Princeton University Library Chronicle 65 (2002) 51-62 + 1 Taf.

22. Ein neues Autographon des Nikolaos Kabasilas: Der Kodex Vatic. Palat. Gr. 211, Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 53 (2003) 187-194 + 3 Taf.

23. Ist der Kopist von Dukas Dukas selbst?, Byzantinische Zeitschrift 96 (2003) 679-683 + 5 Taf.

24. Gregorios II. Kyprios und der Kodex Laurentianus plut. 10.8, Byzantion 54 (2004) 198-202 + 1 Taf.

25. Konstantinos Akropolites, Gregorios Ίβηρ und das Kloster der heiligen Paraskeue, Ελληνικά 54 (2004) 71-81

26. Θρησκευτική ποίηση και υμνογραφία στο Βυζάντιο. Σχέση με το θείο ή λογοτεχνία;, Dia-Keimena 6 (2004) 59-65

27. Zur Lokalisierung des Akataleptos-Klosters in Konstantinopel, Revue des Études Byzantines 63 (2005) 233-235

28. Bemerkungen zu dem Enkomion des Joseph Studites auf den heiligen Demetrios (BHG 535), in: Theatron. Festschrift zum 80. Geburtstag von Prof. Georgios Fatouros, hrsg. von Michael Grünbart, Berlin 2007, 157-167

29. Μια βυζαντινή ιατρική επιστολή (σε συνεργασία με τον Αιμ. Μαυρουδή), Ελληνικά 57 (2007) 271-317

30. Epigrammensammlungen aus dem Kodex Athous, Panteleeimonos 174 (σε συνεργασία με την Ηλ. Παρασκευοπούλου), RSBN n.s. 43 (2007) 203-225

31. Miscellanea Demetriana, in: Hypermachos. Studien zu Byzantinistik, Armenologie und Georgistik. Festschrift für Werner Seibt zum 65. Geburtstag, hrsg. von Christos Stavrakos, Alexandra-Kyriaki Wassiliou, M. K. Krikorian, Wiesbaden 2008, 159-171

32. Das Prosopographische Lexikon der Palaiologenzeit: Fortsetzung und Erneuerung, JÖB 58 (2008) 69-73

33. «Περὶ τοῦ καθ᾽ ἑαυτὸν βίου ὡς ἀπ᾽ ἄλλου προσώπου». Παρατηρήσεις στην αυτο­βιογραφία του πατριάρχη Γρηγορίου Β´ Κυπρίου, Ελληνικά 58 (2008) 279-291

34. Manuscripts Speaking: the History of Ownership and Readership, in: Byzantine Art: Recent Studies. Essays in honor of Lois Drewer, ed. by C. Hourihane (Medieval and Renaissance Texts and Studies 378, Arizona Studies in the Middle Ages and the Renaissance, 33), Turnhout 2009, 171-184

35. Gregorios Kyprios as Reader and Critic, in: Realia Byzantina, eds. S. Kotzabassi-G. Mavromatis (Byzantinisches Archiv 22), Berlin-New York 2009, 75-88

36. An Unknown Epigramm of Constantine Stilbes, Nea Rhome 6 (2009) [= Studi in onore di Irmgard Hutter I] 441-444

37. Kopieren und exzerpieren in der Palaiologenzeit, in: Proceedings of 7th Inter­na­tional Con­ference of Greek Palaeography, Madrid, September 2008, in: The Legacy of Bernard de Montfaucon: Proceedings of the Seventh Colloquium of Greek Palae­o­graphy, eds. Antonio Bravo Garcia-Inmaculada Perez Martin (Bibliologia 31), Turnhout 2010, 473-482

38. Some Observations on Codex Paris. gr. 1303, in: ΦΙΛΟΤΙΜΙΑ. Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, Θεσσαλονίκη 2011, 307-312

39. Scholarly Friendship in the Thirteenth Century: Patriarch Gregorios II Kyprios and Theodora Raoulaina, Parekbolai 1 (2011) 115-170

40. Notes on the epistle Nr. 60 (Eustratiades) of Gregory of Cyprus, Medioevo Greco 11 (2011) 139-144

41. The Testament of Patriarch John Bekkos , Βυζαντινά 32 (2012) 25-36

42. Κάστρα και φρούρια στο ιστορικό έργο του Δούκα, in: Proceedings of the International Conference “The Architecture of Fortifications in the Aegean and the Medieval Settlement of Anavatos of Chios”, Χίος 2012, 213-222

43. The Sacred Arsenal and its Manuscripts Monac. gr. 229 and Paris. gr. 1301, BZ 105 (2012) 735-748

44. The Monastery of Pantokrator between 1204 and 1453, in: The Pantokrator Monastery in Constantinople. History and Texts, ed. Sofia Kotzabassi (Byzan­tini­sches Archiv 27),  Boston-Berlin 2013, 59-71

45. Feasts in the Pantokrator Monastery, in: The Pantokrator Monastery in Constan­tinople. History and Texts, ed. Sofia Kotzabassi (Byzantinisches Archiv 27),  Boston-Berlin  2013, 153-203

46. Demosthenes im 13. Jahrhundert, Wiener Studien, Beiheft 36 (2014) 313-325

47. Zur Überlieferung von Briefcorpora in der Palaiologenzeit, in: Ch. Brockmann – D. Deckers – L. Koch – S. Valente (eds.), Handschriften- und Textforschung heute: Zur Überlieferung der griechischen Literatur. Festschrift für Dieter Harlfinger aus Anlass seines 70. Geburtstages (Serta Graeca 30), Wiesbaden 2014, 231-238

48. Reconsidering the Letters of Constantine Akropolites, in: Myriobiblos. Studies in Byzantine Literature and Culture, ed. Th. Antonopoulou-S. Kotzabassi–M. Loukaki, (Byzantinisches Archiv 29), Boston-Berlin-München 2015, 211-216

49. Die Kaiser- und Patriarchenlisten des Nikephoros Xanthopoulos, in: Ecclesiastical History and Nikephoros Kallistou Xanthopoulos. Proceedings of the International Symposium, Vienna 15th-16th Dec., 2011, ed. Chr. Gastgeber–S. Pantheghini (Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse, 477; Veröffentlichungen zur Byzanzforschung, 37), Wien 2015, 125-140

50. Miscellanea palaeographica, Parekbolai 5 (2015) 135-143

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2007-
Συνεργάτις του περιοδικού Byzantinische Zeitschrift
2007-
Μέλος της εκδοτικής επιτροπής του περιοδικού Jahrbuch der Öster­reichi­schen Byzantinistik
2010-
Μέλος της εκδοτικής επιτροπής του ηλεκτρονικού περιοδικού PAREKBOLAI
2011-
Μέλος της Διεθνούς Επιτροπής Ελληνικής Παλαιογραφίας


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ρητορική και επιστολογραφία

Ιστοριογραφία

Προσωπογραφία

Παλαιογραφία

Αγιολογία