ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 392
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Στο μάθημα επιχειρείται μια προσέγγιση στο επιστημονικό πεδίο της διδακτικής της γλώσσας. Το μάθημα αναπτύσσεται σε δύο άξονες. (α) Ο πρώτος αφορά το θεωρητικό σκέλος που έχει στόχο να φέρει τους/τις φοιτητές/τριες σε επαφή με τα επικρατέστερα μοντέλα διδασκαλίας (δραστηριοκεντρικό μοντέλο, μοντέλο με βάση το περιεχόμενο, εναλλακτικά μοντέλα) και να αναδείξει τις προσπάθειες συνδυαστικής αξιοποίησής τους (π.χ. Επικοινωνιακή Προσέγγιση). (β) Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στην εφαρμογή των εργαλείων που παρέχουν τα παραπάνω μοντέλα σε επίπεδο γλωσσικής διδασκαλίας. Οι φοιτητές/τριες θα γνωρίσουν και θα συζητήσουν στρατηγικές εκμάθησης της γλώσσας (π.χ. διδασκαλία λεξιλογίου, αντιμετώπιση λαθών) με ιδιαίτερη έμφαση στη συσχέτισή τους με τις επιμέρους γλωσσικές δεξιότητες (παραγωγή και κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου).

Αξιολόγηση: γραπτή πρόοδος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, μία μικρή εργασία και τελική γραπτή εξέταση.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
ΕΔΙΠ Αμβράζης Νικόλαος 2310 997257 301 π.κ. Δευτέρα 16.00-18.00 & Τετάρτη 12.00-13.00 & Πέμπτη 13.00-14.00