Οργάνωση μαθημάτων ΠΠΔΕ από το ακαδ. έτος 2015-16


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΠΔΕ
ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΠΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
(ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-16)

Βάσει του ισχύοντος Νόμου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που εισήχθησαν από το 2013-14 και έπειτα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ) για να μπορούν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς πρόσληψης διδακτικού προσωπικού στη Μέση Εκπαίδευση.

Το Τμήμα Φιλολογίας, σε συνεννόηση με την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής, έχει μεριμνήσει για τη χορήγηση του πιστοποιητικού αυτού στους φοιτητές και τις φοιτήτριές του, και για τον σκοπό αυτό προβλέπονται τα ακόλουθα. 

Τα μαθήματα που προσφέρονται για τις ανάγκες του ΠΠΔΕ είναι επιλέξιμα μόνον από φοιτητές και φοιτήτριες που εισήχθησαν από το 2013-14 και μετά

Το ΠΠΔΕ του Τμήματος Φιλολογίας πιστώνεται με 34 ECTS και αποτελείται από 6 μαθήματα, εκ των οποίων το ΓΛΩ 303 (4 ECTS) είναι υποχρεωτικό μάθημα του 4ο εξαμήνου, ενώ τα υπόλοιπα πέντε μαθήματα (30 ECTS) είναι επιλεγόμενα στη φάση της ειδίκευσης (5ο-8ο εξάμ.), και γι’ αυτό συστήνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να κατανείμουν αναλογικά τα μαθήματα αυτά στα 4 εξάμηνα ειδίκευσής τους και να ξεκινήσουν την επιλογή μαθημάτων του ΠΠΔΕ ήδη από το 5ο εξάμηνο.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΠΔΕ

Σύμφωνα με τον Νόμο τα μαθήματα του ΠΠΔΕ πρέπει να καλύπτουν 3 Θεματικές Περιοχές και σύμφωνα με τις διευκρινιστικές οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής πρέπει να πιστώνονται τουλάχιστον δύο μαθήματα σε καθεμία Θεματική Περιοχή. Για τον λόγο αυτό τα μαθήματα του ΠΠΔΕ του Τμήματος Φιλολογίας κατανέμονται ως εξής:

 

1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

Τα μαθήματα αυτής της Θεματικής Περιοχής προσφέρονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και οι φοιτητές/τριες πρέπει να καλύψουν οπωσδήποτε 12 ECTS (= δηλαδή να επιλέξουν 2 μαθήματα από τον σχετικό κατάλογο που ανακοινώνεται για κάθε έτος, βλ. εδώ για το ακαδ. έτος 2018-19).

2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θέματα μάθησης και διδασκαλίας

α) Στην περιοχή αυτή πιστώνεται ως ένα μάθημα το ΓΛΩ 303 Ελληνική Γλώσσα ΙΙΙ, Νέα Ελληνική (4 ECTS) που είναι υποχρεωτικό μάθημα του 4ου εξαμήνου του Τμήματος Φιλολογίας.

β) Το δεύτερο μάθημα (6 ECTS) που απαιτείται σε αυτή τη Θεματική Περιοχή προσφέρεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, και οι φοιτητές/ητριες πρέπει να το επιλέξουν από τον σχετικό κατάλογο που ανακοινώνεται για κάθε έτος, βλ. εδώ για το ακαδ. έτος 2018-19). 

3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση

Τα σχετικά μαθήματα προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας με κωδικό ΔΙΔ, και πρέπει να καλυφθούν υποχρεωτικά 12 ECTS (= δηλαδή να επιλεγούν οπωσδήποτε 2 μαθήματα) από αυτή τη Θεματική Περιοχή. Η επιλογή αυτών των μαθημάτων θα γίνεται ανάλογα με την ειδίκευση των φοιτητών/ητριών ως εξής:

  • φοιτητές/ήτριες με ειδίκευση Κλασικών Σπουδών επιλέγουν υποχρεωτικά ένα μάθημα με κωδικό ΔΙΔ ΚΛΑΣ και επιλέγουν ένα ακόμη μάθημα από τα ΔΙΔ ΛΟΓ (του τομέα ΜΝΕΣ) και ΔΙΔ ΓΛΩ (του Τομέα Γλωσσολογίας)
  • φοιτητές/ήτριες με ειδίκευση ΜΝΕΣ επιλέγουν υποχρεωτικά ένα μάθημα με κωδικό ΔΙΔ ΛΟΓ και επιλέγουν ένα ακόμη μάθημα από τα ΔΙΔ ΚΛΑΣ (του τομέα Κλασικών Σπουδών) και ΔΙΔ ΓΛΩ (του Τομέα Γλωσσολογίας)
  • φοιτητές/ήτριες με ειδίκευση Γλωσσολογίας επιλέγουν υποχρεωτικά ένα μάθημα με κωδικό ΔΙΔ ΓΛΩ και επιλέγουν ένα ακόμη μάθημα από τα ΔΙΔ ΚΛΑΣ (του τομέα Κλασικών Σπουδών) και ΔΙΔ ΛΟΓ (του τομέα ΜΝΕΣ).

ΠΡΟΣΟΧΗ!

  • για να επιλέξουν το ΔΙΔ ΚΛΑΣ οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 3 μαθήματα (κορμού ή ειδίκευσης) του Τομέα Κλασικών Σπουδών
  • για να επιλέξουν το ΔΙΔ ΛΟΓ οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 3 μαθήματα (κορμού ή ειδίκευσης) του Τομέα ΜΝΕΣ
  • για να επιλέξουν το ΔΙΔ ΓΛΩ οι φοιτητές/ήτριες πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 304 του Τομέα Γλωσσολογίας.