Πλήρωση θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία”