Μαυρουδής Aιμίλιος


Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλ.: 
2310 997066
Γραφείο: 
209 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
ΑΔΕΙΑ

Ο Αιμίλιος Μαυρουδής σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης (Πτυχίο 1979, διδακτορικό 1989). Διετέλεσε αρχικά επιστημονικός συνεργάτης της Α΄ Τακτικής Έδρας της Λατινικής Φιλολογίας. Τὸ 1989 αναγορεύθηκε διδάκτορας της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και ακολούθως υπηρέτησε ως λέκτορας, επίκουρος και αναπληρωτής καθηγητής. Από το 2009 είναι Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στα ερευνητικά ενδιαφέροντά του ανήκει κατά κύριο λόγο η αρχαία ελληνική επιστημονική γραμματεία (ιατρική), αλλά και η φιλοσοφία και η ρητορική.

Έχει γράψει τα βιβλία: (1) Ο γιατρός Αρχιγένης από την Απάμεια. Βίος και έργα, Θεσσαλονίκη 1989 (διδακτ. διατρ.)· (2) Αρχιγένης Φιλίππου Απαμεύς. Ο βίος και τα έργα ενός Έλληνα γιατρού στην αυτοκρατορική Ρώμη [Πονήματα. Συμβολές στην έρευνα τής ελληνικής και λατινικής γραμματείας, 3], Αθήναι, Κέντρον Εκδόσεως Έργων Ελλήνων και Λατίνων συγγραφέων, 2000· (3) Μακεδονική ιατρική προσωπογραφία. Μακεδόνες γιατροί κατά την Αρχαιότητα και γιατροί στην υπηρεσία Μακεδόνων [Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών], Αθήναι, Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2009. Έγραψε επίσης τη μονογραφία (4) Η ιστορία της μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως. Συμβολή στη μελέτη των εκκλησιαστικών επαρχιών του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2006.

Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
AEΦ 144 ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία) 6 ECTS
ΑΕΦ 160 ΛΟΙΠΑ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ 6 ECTS

ΣΠΟΥΔΕΣ

1989 Διδάκτωρ Φιλοσοφίας (Dr.phil.), Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας (Τομέας Κλασικών Σπουδών), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1974-1979 Πτυχίο με ειδίκευση Κλασική Φιλολογία, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

(Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1989) Ο γιατρός Αρχιγένης από την Απάμεια. Βίος και έργα, Θεσσαλονίκη 1989 (επόπτης: Δ. Λυπουρλής)

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

2009 – καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών.

1982-2009 – επιστημονικός συνεργάτης, λέκτορας, επίκουρος και αναπληρωτής καθηγητής

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 – Διευθυντής Τομέα Κλασικών Σπουδών, Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2013-2015 – Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2015-2017 – Πρόεδρος Τμήματος Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Ι. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. Ὁ γιατρὸς Ἀρχιγένης ἀπὸ τὴν Ἀπάμεια. Βίος καὶ ἔργα, Θεσσαλονίκη 1989 (διδακτ. διατρ.) ― 315 σελίδες.

2. Ἀρχιγένης Φιλίππου Ἀπαμεύς. Ὁ βίος καὶ τὰ ἔργα ἑνὸς Ἕλληνα γιατροῦ στὴν αὐτοκρατορικὴ Ρώμη

[Πονήματα. Συμβολὲς στὴ μελέτη τῆς ἑλληνικῆς καὶ λατινικῆς γραμματείας, τόμος 3], Ἀθῆναι, Κέντρον Ἐκδόσεως Ἔργων Ἑλλήνων Συγγραφέων τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 2000 ― LXI + 469 [= 530] σελίδες.

3. Μακεδονικὴ ἰατρικὴ προσωπογραφία. Μακεδόνες γιατροὶ καὶ γιατροὶ στὴν ὑπηρεσία Μακεδόνων κατὰ τὴν Ἀρχαιότητα. Μαρτυρίες καὶ Ἀποσπάσματα: Κείμενο – Μετάφραση – Σχόλια

[Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμος 62], Ἀθῆναι, Γραφεῖον Δημοσιευμάτων τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 2010 ― 669 σελίδες.

4. Τὰ ἰοβόλα ζῶα καὶ τὰ δηλητήρια φάρμακα στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ ἰατρική. Καταγραφὴ τῆς σχετικῆς γραμματείας καὶ μελέτη τῶν ὁμόθεμων ἔργων τοῦ Φιλουμένου καὶ τοῦ Ἀνωνύμου [Αἴλιος Προμῶτος;]

[Πραγματεῖαι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμος 69], Ἀθῆναι, Γραφεῖον Δημοσιευμάτων τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, 2013 ― 450 σελίδες.

 

ΙΙ. ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

5/1. «Παρατηρήσεις σ’ ἕναν ἰατρικὸ πάπυρο (PSI III 252),

ΕΕΦΣΠΘ 22 (1984) 297-316.

ΕΕΙΣΠΘ 16 (1986) 210-230.

6/2. «Ὁ γιατρὸς Ἀρχιγένης καὶ ἡ 57. ἐπιστολὴ τοῦ Εὐσταθίου»,

Ἑλληνικὰ 36 (1985) 278-285.

7/3. «Ἀρεταῖος ὁ Καππαδόκης: Ἀναλυτικὴ βιβλιογραφία 1552-1986»,

Ἑλληνικὰ 37 (1986) 26-68.

8/4. «Ἕνα χειρόγραφο τοῦ γιατροῦ Ἀετίου τοῦ Ἀμιδηνοῦ (Κώδικας Ἀθων. Λαύρ. 630. Ε 168)»,

Ἑλληνικὰ 38 (1987) 318-341

[σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἀλεξ. Σακκελαρίδου-Σωτηρούδη].

9/5. «Ἰωάννης Τζέτζης καὶ Ἀλέξανδρος Ἀφροδισιεύς»,

Ἑλληνικὰ 38 (1987) 383-388.

10/6. «῾Φυσικὰ φάρμακα᾽ στὸ Περὶ ὕλης ἰατρικῆς τοῦ Πεδανίου Διοσκουρίδη»,

Ἑλληνικὴ Ἰατρικὴ 54/2 (1988) 127-133

[σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἑλ. Χριστοπούλου καὶ τὸν Ἀθ. Παραδέλλη].

11/7. «Σχόλια σὲ ἰατρικοῦ περιεχομένου χωρία τῆς Ἐξηγήσεως τῆς Ἰλιάδος τοῦ Ἰωάννη Τζέτζη»,

Ἑλληνικὰ 40 (1989) 387-402.

12/8. «Κριτικὲς παρατηρήσεις στὸ Περὶ ἰοβόλων ζῴων τοῦ γιατροῦ Φιλουμένου»,

στό: ΑΡΜΟΣ. Τιμητικὸς τόμος στὸν καθηγητὴ Ν. Κ. Μουτσόπουλο γιὰ τὰ 25 χρόνια πνευματικῆς του προσφορᾶς στὸ Πανεπιστήμιο, τ. 2, Θεσσαλονίκη, Ἐκδ. Παρατηρητής, 1990, σσ. 1141-1143.

13/9. «Συμπληρωματικὰ γιὰ τὸν κώδικα Ἀθων. Λαύρ. 630. Ε 168»,

Ἑλληνικὰ 41 (1990) 138-140.

14/10. «Τὸ ἀνώνυμο ἔργο Περὶ σφυγμοῦ στὸν κώδικα Vaticanus Palat. gr. 199 καὶ τὸ Περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς τοῦ Μελετίου»,

Ἑλληνικὰ 41 (1990) 235-265.

15/11. «Ὁ Μιχαὴλ Ἰταλικὸς καὶ ὁ Γαληνός (Μονῳδία ἐπὶ τῷ ἀκτουαρίῳ τῷ Παντεχνῇ)»,

Ἑλληνικὰ 43 (1993) 29-44.

16/12. «Τὸ ἐπίγραμμα Εἰς Ἀρεταῖον τοῦ ῾Μ. Σλάδου, ἰατροῦ Ἀμστελοδαμαίου᾽»,

Ἑλληνικὰ 43 (1993) 209-213.

17/13. «Μιὰ παρατήρηση στὴν Μονῳδία ἐπὶ τῷ ἀκτουαρίῳ τῷ Παντεχνῇ τοῦ Μιχαὴλ Ἰταλικοῦ»,

Ἑλληνικὰ 43 (1993) 408-409.

18/14. «Ἕνας ψευδο-γαληνικὸς ὅρος στὸν Ἀέτιο Ἀμιδηνό (Λόγ. ἰατρ. 5, 7)»,

ΕΕΦΣΠΘ Περ. Β΄, Τεῦχ. Τμήμ. Φιλολογίας 4 (1994) 195-200.

19/15. «Ψευδο-γαληνικοὶ ὅροι στὸν κώδικα Vaticanus Palat. gr. 199 ἐκδεδομένοι ὡς ἀποσπάσματα τοῦ Ἀρχιγένη»,

ΕΕΦΣΠΘ Περ. Β΄, Τεῦχ. Τμήμ. Φιλολογίας 4 (1994) 201-223.

20/16. «Τὸ ψευδο-γαληνικὸ ἔργο Ὅροι ἰατρικοὶ καὶ ὁ κώδικας Vaticanus Palat. gr. 199»,

Ἑλληνικὰ 44 (1994) 319-340.

21/17. «Διοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 1, 30»,

Ἑλληνικὰ 44 (1994) 447-449.

22/18. «Τὸ ψευδο-γαληνικὸ ἔργο Ὅροι ἰατρικοὶ καὶ ὁ κώδικας Vaticanus Palat. gr. 199, Β΄»,

Ἑλληνικὰ 45 (1995) 353-355.

23/19. «Κριτικὲς παρατηρήσεις στὰ Γεωπονικά»,

Ἑλληνικὰ 45 (1995) 355-356.

24/20. «Ἕνα λανθάνον χειρόγραφο τοῦ ἔργου τοῦ Παλλαδίου Περὶ πυρετῶν σύντομος σύνοψις (κώδικας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 25)»,

Βυζαντινὰ 18 (1995-1996) 39-46.

25/21. «Γαληνός, Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων 2»,

Ἑλληνικὰ 46 (1996) 142-144.

26/22. «Ἡ κατάταξη τῶν ἔργων τοῦ Γαληνοῦ στὴν αὐτοεργογραφία του (Παρατηρήσεις στὸ Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων)»,

Ἑλληνικὰ 46 (1996) 271-281.

27/23. «Ἕτερος λόγος ἀπὸ τοῦ Γαληνοῦ Περὶ διαφορᾶς πυρετῶν (κώδικας Vaticanus Palat. gr. 199) [= Παλλάδιος, Περὶ πυρετῶν σύντομος σύνοψις]»,

Ἑλληνικὰ 47 (1997) 63-69.

28/24. «Ἡ ἀνώνυμη Παθολογία τοῦ κώδ. Ἀθων. Λαύρ. 704. Η 49 καὶ ἡ Ἐπιτομὴ ἰατρικῆς τοῦ Παύλου Αἰγινήτη»,

Ἑλληνικὰ 47 (1997) 124-127.

29/25. «Ἡ ἔμμεση παράδοση τοῦ ἔργου τοῦ Μελετίου Περὶ τῆς τοῦ ἀνθρώπου κατασκευῆς στὸν κώδικα Vaticanus Palat. gr. 199»,

Βυζαντιακὰ 17 (1997) 331-338.

30/26. «Κριτικὲς παρατηρήσεις στὸ Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων τοῦ Γαληνοῦ»,

Ἑλληνικὰ 47 (1997) 349-352.

31/27. «Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς χειρόγραφης παράδοσης τοῦ ψευδο-γαληνικοῦ ἔργου Ὅροι ἰατρικοί»,

Βυζαντινὰ 19 (1998) 7-15.

32/28. «Τὰ Ἐφόδια τοῦ ἀποδημοῦντος καὶ ὁ συγγραφέας τους Ἄραβας γιατρὸς Abou Djafar Ah᾽mad. Ἡ ἑλληνικὴ καὶ ἡ λατινικὴ μετάφραση τοῦ ἔργου»,

Δέλτος 21 (2001) 10-16.

33/29. «Ἡ τύχη, ἡ χειρόγραφη παράδοση καὶ ἡ ἀραβικὴ μετάφραση τοῦ συγγράμματος τοῦ Γαληνοῦ Περὶ ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων»,

Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν τόμ. 77/τεῦχ. Α΄ (2002) 265-310.

34/30. «Ὁ γιατρὸς Ἀσκληπιάδης ὁ Φαρμακίων. Ἕνας διαπρεπὴς φαρμακολόγος τῆς Ὕστερης Ἀρχαιότητας»,

Ἑλληνικὴ Φαρμακευτικὴ Ἐπιθεώρηση Ι/1 (2003) 63-77.

35/31. «Der autographische Brief des K. G. Kühn über die Edition der Reihe Medicorum Graecorum opera quae exstant»,

Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin 87/2 (2003) 173-179.

36/32. «Ὁ γιατρὸς Ἀσκληπιάδης ὁ Βιθυνὸς καὶ ἡ σχετικὴ μ’ αὐτὸν βιβλιογραφία κατὰ τοὺς τελευταίους πέντε αἰῶνες (1514-2002)»,

Δέλτος 25 (2003) 5-13.

37/33. «Μαντίας ὁ Ἡροφίλειος. Ὁ πρῶτος συστηματικὸς ἀρχαῖος φαρμακολόγος»,

Ἑλληνικὴ Ἰατρικὴ καὶ Φαρμακευτικὴ Ἐπιθεώρηση Ι/2 (2003) 76-78.

38/34. «Γαληνοῦ Σύνοψις τῆς Θεραπευτικῆς μεθόδου»,

στό: Ἀλεξ. Βασιλειάδης - Π. Κοτζιᾶ - Αἰμ. Μαυρουδῆς - Δ. Χρηστίδης (ἐπιμ.), Δημητρίῳ στέφανος. Τιμητικὸς τόμος γιὰ τὸν Δημήτρη Λυπουρλῆ, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2004, σσ. 407-418.

39/35. «Δημοκήδης ὁ Κροτωνιάτης. Ἕνας διάσημος Ἕλληνας γιατρὸς τοῦ 6ου/5ου αἰῶνα π.Χ.»,

Ἑλληνικὴ Ἰατρικὴ καὶ Φαρμακευτικὴ Ἐπιθεώρηση Ι/3 (2004) 61-64.

40/36. «Ὁ Πνευματικὸς γιατρὸς Ἄντυλλος καὶ ἡ χειρουργία τοῦ ἀρτηριακοῦ ἀνευρύσματος»,

Ἑλληνικὴ Ἰατρικὴ καὶ Φαρμακευτικὴ Ἐπιθεώρηση ΙΙ/2 (2005) 63-68.

41/37. «Μιὰ βυζαντινὴ ἰατρικὴ ἐπιστολὴ γιὰ τὴ θεραπεία τῆς ποδάγρας»,

Ἑλληνικὰ 57 (2007) 271-317

[σὲ συνεργασία μὲ τὴ Σοφία Κοτζάμπαση].

42/38. «Παρατηρήσεις στὴν πρόσφατη ἔκδοση τοῦ ἔργου τοῦ Αἰλίου Προμώτου (;) Περὶ τῶν ἰοβόλων θηρίων καὶ δηλητηρίων φαρμάκων»,

Ἑλληνικὰ 57 (2007) 29-67.

43/39. «Ἡ ἐγχείρηση τοῦ καταρράκτη κατὰ τὸν Ἄντυλλο»,

Ἑλληνικὴ Ἰατρικὴ καὶ Φαρμακευτικὴ Ἐπιθεώρηση ΙΙΙ (2009) [ἡλεκτρονικὴ μορφή].

44/40. «Παρατηρήσεις στὸ ἔργο τοῦ Γαληνοῦ Περὶ πλήθους (ἔκδ. Chr. Otte)»,

Ἑλληνικὰ 60 (2010) 353-379.

45/41. «Archigenes Latinus. Καταγραφὴ λατινικῶν μαρτυριῶν γιὰ τὸν γιατρὸ Ἀρχιγένη ἀπὸ τὴν Ἀπάμεια καὶ Λατινικὰ παραδεδομένων κειμένων του, [Μέρος Πρῶτο]»,

στό: Δ. Ζ. Νικήτας (ἐπιμ.), Laus et gratia. In memoriam Κωνσταντίνου Γρόλλιου, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2012, σσ. 61-94.

46/42. «[Γαληνοῦ] Περὶ τοῦ ταχέος θανάτου»,

Δωδώνη 38/39 (209/2010 [= 2012]) 125-175.

47/43. «Κριτικὲς παρατηρήσεις στὸ ἔργο τοῦ Φιλαρέτου Περὶ πραγματείας σφυγμῶν»,

Ἑλληνικὰ 63 (2013) 39-44.

καὶ Δωδώνη 40 (2011 [= 2015]) 201-208.

48/43. «Ἀπὸ τὴ Χειρουργικὴ τῆς Πνευματικῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς: Δύο ἐνδιαφέρουσες περιπτώσεις χειρουργικῆς ἀντιμετώπισης γυναικολογικῶν νοσημάτων»,

Ἐπιθεώρηση Κλινικῆς Φαρμακολογίας καὶ Φαρμακοκινητικῆς 33 (2015) 5-23

[σὲ συνεργασία μὲ τὸν Μᾶρκ. Ἀνδρόνογλου καὶ τὴ Μ. Μυρωνίδου].

49/44. «Προσθῆκες καὶ διορθώσεις στὸ Corpus Galenicum»,

στό: Βελλᾶ. Ἀφιέρωμα στὸν Ὁμότιμο Καθηγητὴ Δημήτριο Ράϊο, τόμος 8/τεῦχος Α΄, Βελλᾶ Ἰωαννίνων 2017-2019, σσ. 641-665.

50/45. «Τὰ εἴδη τῶν τραυμάτων καὶ ἡ ἀπεικόνισή τους στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα»,

στό: Ἰω. Μπράμης (ἐπιστημ. ἐπιμ.), Ἡ Χειρουργικὴ τῶν Ἑλλήνων διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα μέχρι τὸν 21ο αἰῶνα, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Μίλητος, 2019, σσ. 223-228

[σὲ συνεργασία μὲ τὸν Στέφανο Γερουλᾶνο καὶ τὸν Ἰωάννη Μπράμη].

51/46. «Ἡ ἐξέλιξη τῆς Χειρουργικῆς κατὰ τὴν Ἑλληνιστικὴ ἐποχὴ καὶ οἱ Ἀλεξανδρινοὶ χειρουργοί (τέλος 4ου αἰῶνα π.Χ.-ἀρχὴ 1ου αἰῶνα μ.Χ.»,

στό: Ἰω. Μπράμης (ἐπιστημ. ἐπιμ.), Ἡ Χειρουργικὴ τῶν Ἑλλήνων διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα μέχρι τὸν 21ο αἰῶνα, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Μίλητος, 2019, σσ. 295-356.

52/47. «Ἡ Χειρουργικὴ κατὰ τὴν Αὐτοκρατορικὴ ἐποχὴ καὶ τὴν Ὕστερη Ἀρχαιότητα (1ος αἰώνας μ.Χ-7ος αἰώνας μ.Χ.)»,

στό: Ἰω. Μπράμης (ἐπιστημ. ἐπιμ.), Ἡ Χειρουργικὴ τῶν Ἑλλήνων διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Ἀπὸ τὴν Ἀρχαιότητα μέχρι τὸν 21ο αἰῶνα, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Μίλητος, 2019, σσ. 357-430.

 

IΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ –ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

53/1. Cl. Galeni Pergameni Scripta minora, τ. 1-3, Lipsiae, B. G. Teubner ― Ἀνατύπ.: Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα (χ.χ.)

καὶ

Antje Krug, Ἀρχαία ἰατρική. Ἐπιστημονικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἰατρικὴ στὴν Ἀρχαιότητα, Μόναχο, Βeck, 1993 ― Ἑλλην. μετάφρ.: Ἑ. Π. Μανακίδου – Θ. Σαρτζῆς, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα, 1997 ― 250 σελίδες.

Δέλτος 21 (2001) 54-56.

54/2. Νικ. Κ. Μουτσόπουλος, Τὰ τζάτζαλα. Τὸ πανάρχαιο ἔθιμο τῆς ἀναρτήσεως ρακῶν σὲ δέντρα, πλάϊ σὲ «ἁγιάσματα» γιὰ τὴν ἴαση τῶν ἀσθενῶν, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2000 ― 232 σελίδες.

Δέλτος 24 (2002) 52-53.

55/3. Ferdinand P. Moog, Die Fragmente des Themisons von Laodikeia. Inaugural-Dissertation zur Erlagung des Grads eines Doktors der Medizin des Fachbereichs Humanmedizin des Justus-Liebig-Universität Gießen, Gießen 1994 ― 410 σελίδες.

Δέλτος 25 (2002) 52-54.

56/4. Sibylle Ihm, Der Traktat περὶ τῶν ἰοβόλων θηρίων καὶ δηλητηρίων φαρμάκων des sog. Aelius Promotus. Erstedition mit textkritischen Kommentar [Serta Graeca. Beiträge zur Erforschung griechischer Texte. Herausgegeben von Klaus Alpers, Dieter Harlfinger, Diether R. Reinsch, Band 4], Wiebaden, Dr. Ludwig Reichert Verlag, 2001, 2001 ― Χ + 170 σελίδες + 4 φωτογραφίες ― ΙSΒΝ 3-88226-822-0.

Δέλτος 29 (2005) 54-57.

 

ΙV. ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

α΄) Βιβλία

57/1. Stephanos Geroulanos - René Bridler, Trauma. Wund-Enstehung und Wund-Pflege im antiken griechenland [Kulturgeschichte der antiken Welt, Band 56], Mainz am Rhein 1994

= Τραῦμα. Πρόκληση καὶ φροντίδα τοῦ τραύματος στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, Ἀθήνα, Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, 1998 ― 212 σελίδες

[ἡ μετάφραση ἔγινε σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἀγγελικὴ Δεληκάρη].

58/2. Theodor Meyer-Steineg, Ein Tag im Leben des Galen, Jena, Verlegt bei Eugen Diederichs, 1913

= Μιὰ μέρα ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Γαληνοῦ, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2000 ― 100 σελίδες.

59/3. Κurt Pollak, Die Heilkunde der Antike. Griechenland - Rom - Byzanz ― Die Medizin in Bibel und Talmud, Düsseldorf - Wien 1993

= ἰατρικὴ στὴν Ἀρχαιότητα. Ἑλλάδα - Ρώμη - Βυζάντιο - ἰατρικὴ στὴ Βίβλο καὶ τὸ Ταλμούδ, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Δ. Ν. Παπαδήμα, 2005 ― 600 σελίδες.

60/4. Andrew Gregory, Eureka! The Birth of Science [Revolutions in Science. Series Editor: Jon Turney], Cambridge, UK, 2001

= Εὕρηκα! ἀνακάλυψη τῆς ἐπιστήμης στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2006 ― 286 σελίδες.

 

β΄) Ἄρθρα

61/5. Theodor Rütten, «Galenos»,

στό: Ärztelexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, hrsg. von Wolfgang U. Eckart und Christoph Gradmann, München 1995, σσ. 149-152

= «Γαληνὸς ὁ Περγαμηνός»,

στό: Theodor Meyer-Steineg, Μιὰ μέρα ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Γαληνοῦ, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2000, σσ. 79-86.

62/6. S. Zimmermann, «Theodor Meyer-Steineg»,

στό: Neue Deutsche Biographie, hrsg. von der Historischen Komission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, τ. 17, Berlin 2994, σσ. 385-386

= «Theodor Meyer-Steineg»,

στό: Theodor Meyer-Steineg, Μιὰ μέρα ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ Γαληνοῦ, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2000, σσ. 87-89.

63/7. Gustav Dugat, «Études sur le traite médecins d᾽Abou Djàfar Ah᾽mad, intitulé: Zad al-mosafīr, "La provision du voyageur"»,

Journal Asiatique, ser. V, 1 (1853) 289-353

= Τὰ Ἐφόδια τοῦ ἀποδημοῦντος. ἰατρικὴ πραγματεία τοῦ Ἄραβα Abou Djàfar Ahmad, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2002 ― 180 σελίδες

[ἡ μετάφραση ἔγινε σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ἀθαν. Στεφανῆ].

 

V. ΑΛΛΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

α΄) Βιβλίο

64/1. Ἡ Ἱστορία τῆς Μητροπόλεως Ἐλευθερουπόλεως. Συμβολὴ στὴ μελέτη τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐπαρχιῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2006 (διδακτ. διατρ., Θεολογικὴ Σχολὴ/Τομέας Ἱστορικῆς Θεολογίας) ― 601 σελίδες.

β΄) Ἄρθρα σὲ ἐπιστημονικὰ περιοδικὰ

καὶ τιμητικοὺς τόμους

65/2. «Ἡ Ἐξήγησις τῆς Ἰλιάδος τοῦ Ἰωάννη Τζέτζη καὶ τὰ Σχόλια D στὴν Ἰλιάδα»,

Ἑλληνικὰ 42 (1991-1992) 363-371.

66/3. «Κριτικὲς παρατηρήσεις στὴν Ἐξήγησιν τῆς Ἰλιάδος (Α 97-609) τοῦ Ἰωάννη Τζέτζη, Α΄»,

ΕΕΦΣΠΘ Περ. Β΄, Τεῦχ. Τμήμ. Φιλολογίας 2 (1992) 155-230.

67/4. «Ἀθανάσιος Γ. Παραδέλλης (1932-1996»,

Ἰατρικὸ Βῆμα, Μάϊος 1997, σ. 62

[συνυπογράφουν ὁ Κ. Τριανταφυλλίδης καὶ ἡ Μ. Μυρωνίδου].

68/5. «Συμβολὴ στὴ μελέτη τῆς χειρόγραφης παράδοσης τῶν ἐκκλησιαστικῶν Τακτικῶν, Ι. Οἱ κώδικες 39 καὶ 46 τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Σπουδαστ. Κλασ. Φιλολογίας)»,

Βυζαντινὰ 19 (1998) 17-30.

69/6. «Prof. Dr. med. Dr. ph. Gundolf Keil. Ἕνας φιλέλληνας Γερμανὸς καθηγητὴς τῆς ἱστορίας τῆς ἰατρικῆς»

Δέλτος 23 (2002) 52-56.

70/7. «Prof. Dr. Klaus-Dietrich Fischer. Κλασσικὸς φιλόλογος, καθηγητὴς τῆς ἱστορίας τῆς ἰατρικῆς στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Mainz»,

Δέλτος 24 (2002) 46-51.

71/8. «Βιοεργογραφία Δημήτρη Λυπουρλῆ»,

στό: Ἀλεξ. Βασιλειάδης - Π. Κοτζιᾶ - Αἰμ. Μαυρουδῆς - Δ. Χρηστίδης (ἐπιμ.), Δημητρίῳ στέφανος. Τιμητικὸς τόμος γιὰ τὸν Δημήτρη Λυπουρλῆ, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2004, σσ. 11-20.

72/9. «Ἅγιος Νήφων Β΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Ἀπὸ τὸν Μωρέα εἰς τὴν Ἀχρίδα»,

στό: S. Kotzabassi – G. Mavromatis (Hrs.), Realia Byzantina [Byzantinisches Archiv, Band 22], Berlin – New York, W. de Gruyter, 2009, σσ. 167-190

[τόμος ἀφιερωμένος στὸν καθηγητὴ Ἀπόστολο Καρπόζηλο].

73/10. «Περὶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Μολυβδοσκεπάστου καὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Πωγωνιανῆς»,

Βυζαντιακὰ 29 (2009-2010 [= 2012]) 255-295.

 

VΙ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΤΟΜΩΝ

74/1. Ernst Baltrusch, Σπάρτη. Ἡ ἱστορία, ἡ κοινωνία καὶ ὁ πολιτισμὸς τῆς ἀρχαίας λακωνικῆς πόλης, Μετάφρ. Χ. Π. Μπαλόγλου ― Ἐπιμ. Ἀγγελικὴ Δεληκάρη - Αἰμίλιος Δημ. Μαυρουδῆς, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα 2003 ― ­191 σελίδες.

[μετάφραση ἀπὸ τὰ Γερμανικά].

75/2. Δημητρίῳ στέφανος. Τιμητικὸς τόμος γιὰ τὸν Δημήτρη Λυπουρλῆ,

Ἀλεξ. Βασιλειάδης - Π. Κοτζιᾶ - Αἰμ. Μαυρουδῆς - Δ. Χρηστίδης (ἐπιμ.), Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 2004 ― 474 σελίδες.

76/3. Stephan Marks, Γιατί ἀκολούθησαν τὸν Χίτλερ; Ἡ ψυχολογία τοῦ Ἐθνικοσοσιαλισμοῦ, Μετάφρ. Σ. Ν. Δορδανᾶς ― Ἐπιμ. Αἰμίλιος Δημ. Μαυρουδῆς, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα 2011 ― 340 σελίδες

[μετάφραση ἀπὸ τὰ Γερμανικά].

77/4. Franco Montanari, Σύγχρονο Λεξικὸ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Γλώσσας, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα, 2013 ― 2442 τρίστηλες σελίδες (Φιλολογικὴ ἐπιμέλεια: Αἰμ. Μαυρουδῆς)

[τὸ ἔργο μεταφράσθηκε ἀπὸ τὰ Ἰταλικὰ ἀπὸ ὁμάδα καθηγητῶν τοῦ Α.Π.Θ., ἐνῶ τὴ γενικὴ ἐπιμέλεια τῆς ἐκδόσεως εἶχε ὁ ἀκαδημαϊκὸς Ἀντ. Ρεγκᾶκος].

78/5. Liz James (ἐπιμ.), Ἐγχειρίδιο Βυζαντινῶν Σπουδῶν. 27 Μελέτες, Μετάφρ. Κατερ. Δημοπούλου - Ἐπιμέλεια: Αἰμ. Μαυρουδῆς - Ἀντ. Ρεγκᾶκος, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Δημ. Ν. Παπαδήμα, 2014 ― 764 σελίδες

[μετάφραση ἀπὸ τὰ Ἀγγλικά].