ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: NEOEΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ


Κωδικός: 
ΝΕΦ 600
Πιστωτικές μονάδες: 
10 ECTS

Εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία: εντοπισμός των ερευνητικών και κριτικών κενών, βιβλιογραφική ενημέρωση (έντυπη και ηλεκτρονική), χειρισμός της βιβλιογραφίας, σύνταξη μιας μεταπτυχιακής εργασίας (άρθρωση σε ενότητες /κεφάλαια), βιβλιογραφικές παραπομπές.

Βοηθητικό Υλικό:

Ηλεκτρονικές διευθύνσεις για Νεοελληνιστές

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Βαρελάς Λάμπρος 2310997012 208/4 ν.κ. Δευτέρα 14.00-16.00