Κοτζιά Παρασκευή


Η Παρασκευή Κοτζιά σπούδασε κλασική φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (πτυχίο 1975) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην κλασική φιλολογία, στη φιλοσοφία και στην παλαιογραφία στο Freie Universität Berlin (1980-1982). Διδάσκει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο από το 1976,  ενώ έχει διδάξει και στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου (2003-2004). Έχει την επιστημονική ευθύνη του Κέντρου Αριστοτελικών Σπουδών του Α.Π.Θ. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία (Αριστοτέλης, αριστοτελική εξηγητική παράδοση, Πλάτων, Νεοπλατωνικοί, φιλοσοφία της γλώσσας).

Έχει γράψει τα βιβλία (1) Ο σκοπός των Κατηγοριών του Αριστοτέλη. Συμβολή στην ιστο­ρία των αριστοτελικών σπουδών ως τον 6ο αιώνα, EEΦΣΘ, Tεύχος Tμήματος Φιλολογίας, Παράρτημα αριθμ. 2, Θεσσαλονίκη 1992 (1992). (2) Περί του μήλου ή Περί της Αριστοτέλους τελευτής ((Liber de pomo), Θεσσαλονίκη (Θύραθεν) 2007, και μια σειρά άρθρων, τα περισσότερα από τα οποία έχουν ως αντικείμενο τον Αριστοτέλη και την αριστοτελική εξηγητική παράδοση. Έχει μεταφράσει τα βιβλία: (1) I. Düring, O Aριστοτέλης. Παρουσίαση και ερμηνεία της σκέψης του, A΄, Aθήνα 1991 (Mορφωτικό Ίδρυμα Eθνικής Tραπέζης). (2) M. J. Adler, O Aριστοτέλης για όλους. Δύσκολος στοχασμός σε απλοποιημένη μορφή, Aθήνα 1997 (Παπαδήμας). (3) Th. A. Szlezák, Πώς να διαβάζουμε τον Πλάτωνα, Θεσσαλονίκη 2004 (Θύραθεν). Έχει επιμεληθεί την έκδοση του Δημητρίῳ στέφανος. Tιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δ. Λυπουρλή, Θεσσαλονίκη: University Studio Press 2004 (με τους A. Bασιλειάδη, Aι. Mαυρουδή και Δ. Xρηστίδη) και του Θάνατοι φιλοσόφων στην αρχαιότητα (Υπόμνημα στη φιλοσοφία 9) Αθήνα: Πόλις 2010 (με τους Γ. Ζωγραφίδη και Χ. Μπάλλα).

ΣΠΟΥΔΕΣ

1970-1975  Πτυχίο Φιλολογίας. Ειδίκευση: Κλασική Φιλολογία. Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικής Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

1980-1982 Μεταπτυχιακές σπουδές στο Freie Universität Berlin στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, στη Φιλοσοφία και στην Παλαιογραφία.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Ο σκοπός των Κατηγοριῶν του Αριστοτέλη. Συμβολή στην ιστορία των αριστοτελικών σπουδών ως τον 6ο αιώνα, (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1992, επόπτης: Δ. Λυπουρλής).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

2006- Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών

1996–2006 Επίκουρη Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών

1992-1996 Λέκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών

1976–1992 Επιστημονική βοηθός, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Κλασικών Σπουδών

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), λόγω επιδόσεων, κατά τα έτη των προπτυχιακών σπουδών (1970-1974)

2. Υποτροφία της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία (Freie Universität Berlin, 1980-1982).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

 1. 1992 Ο σκοπός των Κατηγοριν του Αριστοτέλη. Συμβολή στην ιστο­ρία των αριστοτελικών σπουδών ως τον 6ο αιώνα, EEΦΣΘ, Tεύχος Tμήματος Φιλολογίας, Παράρτημα αριθμ. 2, Θεσσαλονίκη
 2. 2007 Περὶ τοῦ μήλου ἢ Περὶ τῆς Ἀριστοτέλους τελευτῆς (Liber de pomo), Θεσσαλονίκη (Θύραθεν)

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

 1. 2004 A. Bασιλειάδης - Π. Kοτζιά - Aι. Mαυρουδής - Δ. Xρηστίδης (επιμ.), Δημητρί στέφανος. Tιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δ. Λυπουρλή, Θεσσαλονίκη: University Studio Press
 2. 2010 Γ. Ζωγραφίδης - Π. Κοτζιά - Χ. Μπάλλα (επιμ.), Θάνατοι φιλοσόφων στην αρχαιότητα, Υπόμνημα στη φιλοσοφία 9, Αθήνα: Πόλις 

 ΑΡΘΡΑ

 1. 1979 Tο Περὶ τῶν Σοφιστικῶν ἐλέγχων του κώδικα Marc. gr. XI 22, EEΦΣΘ18, 207-221
 2. 1980 Iliad 8,3-17 (P. Berol. Inv. 21242), Ἑλληνικά 32, 132-135
 3. 1981 Das Fragment 570 des Stoikers Kleanthes und die Prosopopoiie des Michael Choniates im Codex Marc. gr. XI 22, EEΦΣΘ 20, 173-184
 4. 1986 Tὸ  μέλι πικρν τος κτερισι φαίνεται, λληνικά 37, 242-259
 5. 1989 P. Lond. 137 (=P. Lit. Lond. 165) XXVI 16-19, Ἑλληνικά 40, 149-153
 6. 1992 Oι Nεοπλατωνικοί υπομνηματιστές της αριστοτελικής Λογικής για τη γλώσσα και τη μεταγλώσσα, Mελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 13ης ετήσιας συνάντησης του Tομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του A.Π.Θ., 7-9 Mαΐου 1992, Θεσσαλονίκη, 27-36
 7. 1993 Logik: Teil oder Werkzeug der Philosophie? Einige Bemerkungen zu den Berichten der griechischen neuplatonischen Kommentatoren des Aristote­les, στο: F. Berger κ. ά. (επιμ.), Symbolae Berolinenses für Dieter Harlfinger, Amsterdam 1993, 175-185
 8. 1994 Bλίτυρι, σκινδαψός, κνάξ: ἄσημοι φωναί;, λληνικά 44, 7-29
 9. 1995 O Γαληνός για την ιατρική ορολογία και τη γλώσσα, EEΦΣΘ, Tεύχ. Tμήμ. Φιλολογίας, 5, 59-112
 10. 2000 Ἐννοηματικός und οὐσιώδης λόγος als exegetisches Begriffspaar, Philologus 144.1, 45-61
 11. 2000 H αρχαία ξήγησις των πραγματειών του Aριστοτέλη, Φιλόλογος 100, 318-336
 12. 2000 Για τον θάνατο του Aριστοτέλη, Φιλόλογος 100, 227-241
 13. 2001 Tο φιλοσοφικό λεξιλόγιο, στο: A. Φ. Xριστίδης (επιμ.), Iστορία της Eλληνικής Γλώσσας. Aπό τις αρχές ως την ύστερη αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη, 816-826
 14. 2001 O λόγος των "βαρβάρων" στην Aρχαία Eλληνική Γραμματεία, στο: A. Φ. Xριστίδης (επιμ.), Iστορία της Eλληνικής Γλώσσας. Aπό τις αρχές ως την ύστερη αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη, 1036-1041
 15. 2001 Παιδικός λόγος στην Aρχαία Eλληνική Γραμματεία, στο: A. Φ. Xριστίδης (επιμ.), Iστορία της Eλληνικής Γλώσσας. Aπό τις αρχές ως την ύστερη αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη, 1042-1044
 16. 2002 Forschungsreisen. Zu Iamblichos' Protreptikos 40,1-11 Pistelli, Philologus 146.1, 111-132
 17. 2004 Mιμουμένους γύναια κα δούλους (Ιάμβλιχος, Προτρεπτικὸς ἐπ φιλοσοφίαν IX 53,15-54,5 Pistelli), στο: Δ. Iακώβ – E. Παπάζογλου (επιμ.), Θυμέλη. Mελέτες χαρισμένες στον καθηγητή N. X. Xουρμουζιάδη, Hράκλειο, 125-157
 18. 2004 T περ ψυχς γράμμ’ ναλεξάμενος: Ένας υπαινιγμός στην πλατωνική κριτική του γραπτού λόγου;, στο: A. Bασιλειάδης-Π. Kοτζιά-Aι. Mαυρουδής-Δ. Xρηστίδης (επιμ.), Δημητρί στέφανος. Tιμητικός τόμος για τον καθηγητή Δ. Λυπουρλή, Θεσσαλονίκη, 185-216
 19. 2006 Θεατές και θεωρία στον Προτρεπτικό του Aριστοτέλη, στο: Α. Γιαννακούλας-Μ. Χρυσανθόπουλος (επιμ.), Η τραγωδία τότε και τώρα. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου για την τραγωδία και τον Αριστοτέλη, Αθήνα: Καστανιώτης, 97-108
 20. 2009 ς τ θλυ πρς τ ρρεν διέστηκεν:  Οι θέσεις του Αριστοτέλη για τις γυναίκες στα θικ Νικομάχεια, Υπόμνημα στη φιλοσοφία 8, 7-49
 21. 2010 Ο θάνατος του Πλωτίνου και ο "διάλογος" του Πορφυρίου με τον πλατωνικό ΦαίδωναΥπόμνημα στη φιλοσοφία 9, 193-217
 22. 2010 Γαληνού Περ λυπίαςΕλληνικά 60.1, 63-150 (με τον Π. Σωτηρούδη)
 23. 2011 Liber de pomo, στο: U. Rudolph (επιμ.), Philosophie in der islamischen Welt, Bd. 1: 8. -10. Jh., Basel: Schwabe & Co (= Grundriss der Geschichte der Philosophie. Begründet v. F. Überweg, völlig neubearbeitete Ausgabe) [υπό έκδοση]
 24. 2012 De Hebrea lingua transtulimus in Latinam: Manfred of Sicily and the pseudo-Aristotelian Liber de pomo, στο: P. De Leemans-B. van den Abeele (επιμ.), Bartholomew of Messina and the Cultural Life at the Court of King Manfred of Sicily, Mediaevalia Lovaniensia, Series I, University Press Leuven [υπό έκδοση]  

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 1. 1991 I. Düring, O Aριστοτέλης. Παρουσίαση και ερμηνεία της σκέψης του, A΄, Aθήνα: Mορφωτικό Ίδρυμα Eθνικής Tραπέζης
 2. 1997 M. J. Adler, O Aριστοτέλης για όλους. Δύσκολος στοχασμός σε απλοποιημένη μορφή, Aθήνα: Παπαδήμας
 3. 2004 Th. A. Szlezák, Πώς να διαβάζουμε τον Πλάτωνα, Θεσσαλονίκη 2004: Θύραθεν

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

 1. 1994 A. Preus – J. P. Anton, Aristotle's Ontology [Essays in Ancient Greek Philosophy 5], Albany, NY 1992, Ἑλληνικά 44, 471-481
 2. 1996 M. Share, Ἀρέθα Kαισαρείας, Σχόλια εἰς τὴν Πορφυρίου Eἰσαγωγὴν καὶ τὰς Ἀριστοτέλους Kατηγορίας [Corpus Philosophorum Medii Aevi, Com­mentaria in Aristotelem Byzantina I] Athens-Paris-Bruxelles 1994,Ἑλληνικά 46, 396-410
 3. 2000 Π. Kαλλιγάς, Πορφυρίου Περὶ τοῦ Πλωτίνου βίου καὶ τῆς τάξεως τῶν βιβλίων αὐτοῦ. Eἰσαγωγή, ἀρχαῖο κείμενο, μετά­φραση, σχόλια, Π.K., Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Bιβλιοθήκη Mανούση 1, Ἀθῆναι 1991– Πλωτίνου, Ἐννεὰς Πρώτη . Aρχαίο κείμενο, μετάφραση και σχόλια, Π.K., Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Bιβλιοθήκη Mανούση 2, Ἀθῆναι 1994 – Πλωτίνου, Ἐννεὰς Δευτέρα. Aρχαίο κείμενο, μετάφραση και σχόλια, Π.K., Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Bιβλιοθήκη Mανούση 4, Ἀθῆναι 1997, λληνικά 50.1, 149-155
 4. 2004 Études sur l'aspect chez Platon. Textes édités par Bernard Jacquinod avec la collaboration de Jean Lallot, Odile Mortier-Waldschmidt et Gerry Wakker [Mémoires/Centre Jean Palerne, 20], Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2000, Ἑλληνικά 54.1, 115-121
 5. 2009 Αριστοτέλης: Μετά τα φυσικά, Βιβλίο Α΄. Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια: Β. Κάλφας (Αθήνα: Πόλις 2009). Κριτικά 2009-16, http://www.philosophica.gr/critica/2009-16.html /βιβλιοκρισία = Κριτικά: Φιλοσοφικές Βιβλιοκρισίες, Αθήνα: Εκκρεμές 2009, 149-160

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιστημον. Υπεύθυνη του «Κέντρου Αριστοτελικών Σπουδών» του Αριστοτελείου Πανεπιστημιου

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

Αριστοτέλης

Αριστοτελική εξηγητική παράδοση

Πλάτων

Νεοπλατωνικοί

Φιλοσοφία της γλώσσας