ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 348
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή σε βασικές μορφολογικές θεωρίες και σύγχρονα μοντέλα μορ­φολογικής ανάλυσης (π.χ. Strong and Weak Lexicalism, Chomsky (1970), Jackendoff (1972), Roeper & Siegel (1978), Spencer (1991), Lexical Morphology, Pesetsky (1979), Kiparsky (1982), Distributed Morphology, Halle & Marantz (1993, 1994)). Παράλληλα, εξετάζει μια σειρά από σημαντικά προβλήματα του πεδίου με έμφαση στο κατά πόσο οι μορφολογικές δομές κατασκευά­ζονται με τη βοήθεια της σύνταξης ή επιτελούνται με αυτόνομες διαδικασίες στο Λεξικό. Αντι­κείμενο μελέτης αποτελούν θέματα μορφολογικής τυπολογίας (απομονωτικές, συγκολλητικές, διαχυτικές, πολυσυνθετικές και σχηματικές γλώσσες), η σχέση κλίσης και παραγωγής, οι διαδι­κασίες σχηματισμού λέξεων (σύνθεση, ακρωνυμικά, κ.λπ.), οι λειτουργικές κατηγορίες αλλά και το διεπίπεδο της μορφολογίας με τη φωνολογία και τη σύνταξη. Επιπλέον, αναλύονται τα αποτε­λέσματα της εφαρμογής των αρχών της θεωρίας στα μορφολογικά δεδομένα της Ελληνικής. Έμφαση δίνεται επίσης σε πειραματικές έρευνες που εξετάζουν τη μορφολογική επεξεργασία, ενώ αναλύονται τόσο τα μεθοδολογικά ζητήματα που ανακύπτουν από τα ευρήματα όσο και οι ερμηνευτικές προσεγγίσεις των εμπειρικών δεδομένων.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Παπαδοπούλου Δέσποινα 2310 997053 303 π.κ. Δευτέρα 14.00-16.00 & Τετάρτη 09.00-11.00
Καθη... Ρεβυθιάδου Ανθή 2310 997065 301 π.κ. Δευτέρα 16.00 - 18.00