ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ: ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 303
Πιστωτικές μονάδες: 
4 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η συγχρονική και διαχρονική περιγραφή της νέας ελληνικής. Σε διαχρονικό επίπεδο εξετάζεται η διαμόρφωση της κοινής νέας ελληνικής σε φωνητικό, μορφολογικό, συντακτικό και λεξιλογικό επίπεδο, π.χ. με ποιες διαδικασίες προέκυψε το φωνολογικό της σύστημα από αυτό της αρχαίας ελληνικής, πώς το κλιτικό σύστημα της αρχαίας μετεξελίχθηκε στο κλιτικό σύστημα της νέας, τι αλλαγές συνέβησαν σε συντακτικό επίπεδο και πώς διαμορφώθηκε το νεοελληνικό λεξιλόγιο, κληρονομημένο και λόγιας προέλευσης. Επίσης, εξετάζεται ο τρόπος διαμόρφωσης και βασικά χαρακτηριστικά των νεοελληνικών διαλέκτων.

Σε συγχρονικό επίπεδο εξετάζονται βασικές πτυχές του γραμματικού συστήματος της ελληνικής, όπως το φθογγικό της σύστημα, με ιδιαίτερη αναφορά στη συνύπαρξη του λόγιου και λαϊκού υποσυστήματος, η ονοματική και ρηματική κλίση με έμφαση στην κατηγοριοποίηση των ουσιαστικών σε κλιτικές τάξεις και τη ρηματική όψη, οι διαδικασίες σχηματισμού (σύνθετων) λέξεων κ.λπ.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
ΕΔΙΠ Αμβράζης Νικόλαος 2310 997257 301 π.κ. Δευτέρα 16.00-18.00 & Τετάρτη 12.00-13.00 & Πέμπτη 13.00-14.00
Αναπ... Παπαναστασίου Γεώργιος 2310 997257 304 π.κ. ΑΔΕΙΑ