ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ, ΠEZOΓPAΦIA KAI ΘEATPO (αρχές - 1789)


Κωδικός: 
ΝΕΦ 202
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Παράδοση: Διδάσκεται η ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας από τις αρχές της ως τα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης και τη στερέωση του Νεοελληνικού Διαφωτισμού· επίσης, διδά­σκεται επιλογή αποσπασμάτων από έμμετρα και πεζά κείμενα της περιόδου αυτής. Ειδικότερα, βλ. αναλυτικές πληροφορίες μαθήματος αναρτημένες στις διαδικτυακές μερίδες των διδασκό­ντων.

Βάση των μαθημάτων: (1) Για το ιστορικογραμματολογικό μέρος, τα αντίστοιχα κεφάλαια Ιστοριών της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (κατά προτίμηση, του Λίνου Πολίτη) και το εισαγωγικό εγχειρίδιο του Γ. Κεχαγιόγλου Από τον ύστερο Μεσαίωνα ώς το 18ο αιώνα... (2) Για τα έμμετρα κείμενα, η Ποιητική Ανθολογία του Λίνου Πολίτη (βιβλία Α΄-Δ΄, εκδ. Δωδώνη), στην αναρτημένη επιλογή της διαδικτυακής μερίδας www.lit.auth.gr/node/119 (φάκελοι 1-13), ενώ για τα πεζά κεί­μενα η Πεζογραφική Ανθολογία του Γ. Κεχαγιόγλου (τ. 1, εκδ. Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπου­δών) και το Γλωσσάρι του τ. 2 της ίδιας ανθολογίας, αναρτημένο στην παραπάνω διαδικτυακή μερίδα.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Μαρκομιχελάκη Αναστασία 2310 997522 202 ν.κ. Κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης
Αναπ... Σταυρακοπούλου Σωτηρία 2310 997166 208/10 ν.κ. Κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης