ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ


Κωδικός: 
ΜΕΦ 230
Πιστωτικές μονάδες: 
7 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Μιχαήλ Ατταλειάτης, Ιστορία

Η εξέταση είναι γραπτή και προϋποθέτει γνώση των παρακάτω κειμένων (Α), ένα από τα οποία αποτελεί κάθε φορά το περιεχόμενο διδασκαλίας του μαθήματος, και της ιστορίας της Μεσαιωνικής Ελληνικής Λογοτεχνίας (Β):

Α. Κείμενα

Βίος του πατριάρχη Ευθυμίου, έκδ.-μτφρ. Α. Αλεξάκης, σσ. 1-178

Μιχαήλ Ατταλειάτης, μτφρ. Ι. Πολέμης, σσ. 174-316 (Ρωμανός Δ´ Διογένης)

Β. Βιβλιογραφία

Ηunger, Η. Τόμος Α´: Ρητορική: σσ. 138-159 (Θεωρία της Ρητορικής), σσ. 160-196 (Προγυμνάσματα)· Επιστολογραφία: σσ. 303-314 (Θεωρία και τύποι της επιστολής)

Ηunger, Η. Τόμος Β´: Ιστοριογραφία: σσ. 13-29 (Ιστοριογραφία και Χρονογραφία), σσ. 78-89 (Προκόπιος), σσ. 95-101 (Αγαθίας), σσ. 136-142 (Θεοφάνης), σσ. 187-199 (Μιχαήλ Ψελλός), σσ. 210-215 (Ιωάννης Σκυλίτζης), σσ. 217-236 (Νικηφόρος Βρυέννιος, Άννα Κομνηνή), σσ. 246-254 (Ιωάννης Ζωναράς, Κωνσταντίνος Μανασσής), σσ. 261-280 (Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Νικήτας Χωνιάτης), σσ. 282-325 (Γεώργιος Ακροπολίτης, Γεώργιος Παχυμέρης, Νικηφόρος Γρηγοράς, Ιωάννης Καντακουζηνός)· Ποίηση: σσ. 514-533 (Επική ποίηση, Μυθιστόρημα), σσ. 578-598 (Λυρική και Επιγραμματική ποίηση)

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Ταξίδης Ηλίας 2310 997029 208/3 ν.κ. Τρίτη και Τετάρτη με email