ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 347
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

 

 ΓΛΩ 347 σύνδεσμος skype for business 365 (Δευτέρα 8.30-11.00):

 

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/ggianak/9RREUTQC

 

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


ΓΛΩ 347: ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Διδάσκων: Γ. Γιαννάκης (επικοινωνία στο: ggianak@lit.auth.gr)

A. Περιεχόμενο μαθήματος

Γενική εισαγωγή, ιστορία της ινδοευρωπαϊκής γλωσσολογίας, το πρόβλημα της κοιτίδας, γλωσσοπολιτισμική παλαιοντολογία, η ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια και η πρωτοϊνδοευρωπαϊκή πρωτογλώσσα, μεθοδολογία της γλωσσικής αποκατάστασης. Συγκριτική γραμματική των αρχαίων ινδοευρωπαϊκών γλωσσών: φωνολογία, μορφολογία, λεξικό, σύνταξη

Προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα: 1) Γ. Κ. Γιαννάκης, Οι Ινδοευρωπαίοι. Μέρος Α: Γλώσσα και πολιτισμός, β΄ έκδοση (ΙΝΣ [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη] 2015)): ολόκληρο

 και 2) R.S.P. Beekes, Εισαγωγή στη συγκριτική ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία (ΙΝΣ [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη] 2004): κεφ. 1,2,3,9,10,11,12,13,14,15,16,18

 

B. Aξιολόγηση: γραπτή εξέταση.

 

Γ. Σχετική βιβλιογραφία:

 

Baldi, An introduction to the IE languages

Clackson, Indo-European linguistics

Klein et al., Handbook of comparative and historical Indo-European linguistics (3 vols.)

Lehmann, Theoretical foundations of IE linguistics

____. Pre-Indo-European

____ (επιμ.), A reader in nineteenth century historical Indo-European linguistics

Mallory, Oι Iνδοευρωπαίοι

Meier-Brügger, Indo-European linguistics

Meillet, Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes

------ & Vendryes, Traité de grammaire comparée des langues classicques

Sihler, Συγκριτική γραμματική της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής

Szemerényi, Introduction to IE linguistics

Tichy, A survey of PIE

 

Δ. Πρόσθετη βιβλιογραφία:

 

1. Γενικά έργα για την ΙΕ

Brugmann & Delbrück, Grundriss der vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen

------. Kurze vergleichende Grammatik der indogermanichen Sprachen

Gamkrelidze & Ivanov, Indo-European and the Indo-Europeans

Klein et al., Handbook of comparative and historical Indo-European linguistics 

Ramat & Ramat, The Indo-European languages

Kapovic, The Indo-European languages

Buck, Comparative Grammar of Greek & Latin

Clackson, Indo-European linguistics

Cowgill-Mayrhofer, Indogermanische Grammatik

Fortson, Indo-European language and culture

Kurylowicz, The inflectional categories of IE

Hirt, Indogermanische Grammatik

Martinet, Des steppes aux océans

Haudry, L' indo-européen

------. Les indo-européens

Pedersen, The Discovery of Language

Katicic, Ancient Languages of the Balkans

Buck, A Dictionary of Selected Synonyms in the principal IE languages

Pokorny, Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch

Mann, An IE Comparative Dictionary

Rix, Lexikon der Indogermanischen Verben (LIV)

Benveniste, Indo-European Language and Society

Sergent, Les indo-européennes

Mallory & Adams, Encyclopedia of IE Culture

___. The Oxford introduction to PIE and the PIE world

Anthony, The horse, the wheel, and language

Schrader & Nehring, Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde

Schmitt, Dichtung und Dichtersprache in indogermanischer Zeit

Meid (επ.), Sprache und Kultur der Indogermanen

Puhvel, Comparative Mythology

West, Ινδοευρωπαϊκή ποίηση και μυθολογία

Cardona-Hoenigswald-Senn, Indo-European and Indo-Europeans

Gimbutas, The Beginning of the Bronze Age in Europe and the Indo- Europeans: 3500-2500 BC, in Journal of Indo-European Studies 1[1973],163-214

------.Wave #1, in JIES 5[1977]; Wave #3, in JIES 8[1980]

------. Bronze Age Cultures in Central and Eastern Europe

 

2. Έργα για την ιστορική γλωσσολογία

Anttila, Historical and comparative linguistics

Bowern, C. & B. Evans (eds.). 2015. The Routledge handbook of historical linguistics

Γιαννάκης, Ιστορική γλωσσολογία και φιλολογία

Hoenigswald, Language change and linguistic reconstruction

Hock, Principles of historical linguistics

Hock & Joseph, Language history, language change, and language relationship

Joseph & Janda, The handbook of historical linguistics

Lass, Historical linguistics and language change

Lehmann, Historical linguistics

McMahon, Ιστορική Γλωσσολογία. Η θεωρία της γλωσσικής μεταβολής

Meillet, The comparative method in historical linguistics

(Robins, Σύντομη ιστορία της γλωσσολογίας: έργο για την ιστορία της γλωσσολογίας)

 

3. Για επιμέρους γλώσσες 

Σανσκριτική:

Macdonell, Vedic Grammar

Whitney, Sanskrit Grammar

Wackernagel, Altindische Grammatik

Thumb & Hauschild, Handbuch des Sanskrit

Mayrhofer, Kurzegefasstes Etym. Wört. des Altindischen

------. Etym. Wört. des Altindoarischen

M.M. Williams, Sanskrit-English Dictionary

Burrow, The Sanskrit Language

Iρανική:

Kent, Old Persian Grammar

Jackson, An Avesta Grammar

Reichelt, Awestisches Elementarbuch

Brandenstein & Mayrhofer, Handbuch des Altpersischen

Bartholomae, Handbuch d. altiranisch. Dialekete

------- Altiranisches Wörterbuch

Hoffmann & Forssman, Awestische Laut- und Flexionslehre

Eλληνική:

Giannakis, G.K. et al. (eds.), Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (3 vols.) Leiden-Boston: Brill 2014 (επίσης σε ηλεκτρονική μορφή).

Sihler, Συγκριτική γραμματική της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής

Smyth, Greek Grammar

Rix, Historische Grammatik des Griechischen

Schwyzer, Griechische Grammatik

Palmer, Η αρχαία ελληνική γλώσσα

Liddell-Scott-Jones, Greek-English Lexicon

Frisk, Griechisches Etym. Wörterbuch

Chantraine, Dictionnaire Etymologique de la Langue Greque

Beekes, Etymological Dictionary of Greek

Buck, The Greek Dialects

Giannakis et. al. (επ.), Studies in ancient Greek dialects

Meier-Brügger, Griechische Sprachwissenschaft

Meillet, Aperçue d’une histoire de la langue grecque

Hoffmann, Debrunner, Scherer, Iστορία της ελληνικής γλώσσας

Xριστίδης (επ.), Iστορία της ελληνικής γλώσσας

Σταματάκος, Iστορική γραμματική της AE

Horrocks, Ελληνικά: ιστορία της γλώσσας και των ομιλητών της

Xεττιτική:

Friedrich, Hethitisches Elementarbuch

Sturtevant, A Comparative Grammar of the Hittite Language

Puhvel, Hittite Etymological Dictionary

Kronasser, Etymologie der Hethitischen Sprache

The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of Chicago

Carruba, Per una Grammatica ittita/Hittite Grammar

Hoffner & Melchert, A Grammar of the Hittite language (2 vols.)

Melchert, Anatolian Hist. Phonology

Λατινική:

Sihler, Συγκριτική γραμματική της αρχαίας ελληνικής και της λατινικής

Palmer, The Latin Language

Leumann-Hofmann-Szantyr, Lateinische Grammatik

Lewis & Short, A Latin Dictionary

Glare, Oxford Latin Dictionary

Walde-Hofmann, Lateinisches Etymologisches Wörterbuch

Buck, An Oscan-Umbrian Grammar

Baldi, The foundations of Latin

Clackson & Horrocks, Ιστορία της λατινικής γλώσσας

Meiser, Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache

Weiss, Historical and comparative grammar of Latin

Γερμανική:

Prokosch, A Comparative Germanic Grammar

Wright, A Grammar of the Gothic Language

Cambell, Old English Grammar

Gordon, Introduction to Old Norse

Feist, Vergl. Wörterbuch der Gotischen Sprache

Lehmann, A Gothic Etymological Dictionary

Meillet, General characteristics of the Germanic languages

Voyles, Early Germanic Grammar

Σλαβική:

Lunt, Old Church Slavonic Grammar

Leskien, Handbuch der Altbulgarischen Sprache

Vaillant, Manuel du vieux Slav

-------- Grammaire comparée des langues slaves

Shevelov, A Prehistory of Slavic

Comrie & Corbett (επιμ.), The Slavonic Languages

Bαλτική:

Stang, Vergl. Grammatik der Baltischen Sprachen

Senn, Handbuch der Litauischen Sprache

Schmalstieg, An Old Prussian Grammar

Kελτική:

Thurneysen, Old Irish Grammar

Jones, A Welsh Grammar

Evans, A Grammar of Middle Welsh

Lewis-Pedersen, A Concise Comparative Celtic Grammar

Dictionary of the Irish Language

Aρμενική:

Mann, An Armenian Historical Grammar

Meillet, Esquisse d'une Grammaire de l'Arménien classique

Schmitt, Grammatik des klassisch-Armenisch

Hübschmann, Armenische Grammatik

Tοχαρική:

Sieg-Siegling, Tocharische Grammatik

Krause-Thomas, Tocharisches Elementarbuch

Van Windekens, Le tokharien confronté avec les autres langues indo- européennes

Aλβανική:

Meyer, Kurzegefasste albanesische Grammatik

Mann, An Albanian historical Grammar

Demiraj, Historische Grammatik der Albanischen Sprachen

Orel, Albanian Etymological Dictionary

Huld, Albanian Etymologies

 

3. Σειρές

The Journal of Indo-European Studies (= JIES)

Indogermanisce Forschungen (= IF)

Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung (= KZ· από τον τόμο 100, με το όνομα Historische Sprachforschung = HS)

Études indo-européennes

Die Sprache

Bulletin de la Société de linguistique de Paris (= BSL)

Glotta

Kratylos

Language

Diachronica

Münchener Studien zur Sprachwissenschaft (= MSS)

Indo-European Bulletin

Linguistique Balkanique

Journal of Historical Linguistics

 

4. “Θησαυροί”

Δύο-τρεις τράπεζες δεδομένων με κείμενα, βιβλιογραφικό υλικό κλπ., π.χ. TITUS και University of Texas (Austin). Όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Indogermanische Gesellschaft (http://www.uni-halle.de/indogerm).

 

 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Γιαννάκης Γεώργιος 2310 997104 305 π.κ Τρίτη 10.00 - 12.00 διαδικτυακά