ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι: ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΔΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 302
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

 

1. Περιγραφή/Περιεχόμενο μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να εξεταστούν τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής γλώσσας όπως διαμορφώθηκαν αυτά μέσα στον χρόνο από τις απαρχές και την ινδοευρωπαϊκή πρωτογλώσσα έως το τέλος της κλασικής περιόδου. Επιμέρους ενότητες: μεθοδολογικά ζητήματα για τη μελέτη της ιστορίας της ελληνικής, προϊστορική και ιστορική περίοδος της ελληνικής, οι πηγές, η γραφή, διάλεκτοι και διαλεκτική γεωγραφία, λογοτεχνικές γλώσσες, δομικά χαρακτηριστικά της κλασικής ελληνικής (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο).

 

2. Διδακτέα/εξεταστέα ύλη

(α) Οι διαλέξεις του μαθήματος.

(β) Α.-Φ. Χριστίδης (επιμ.), Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα (β΄ έκδοση, 2014): σελ. 35-50, 149-288, 333-419, 435-523, 552-564, 786-830, 1007-1017, 1051-1061 ή L. R. Palmer, Η αρχαία ελληνική γλώσσα (2015), ολόκληρο (εκτός από σελ. 225-253).

(γ) Υλικό αναρτημένο στο elearning

(δ) Συμπληρωματικό υλικό που θα υποδεικνύεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

 

3. Αξιολόγηση

-Τελική γραπτή εξέταση

-Προαιρετική εργασία

 

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Γιαννάκης Γεώργιος 2310 997104 305 π.κ Δευτέρα 11-12.30, Τετάρτη 11-12.30
Επίκ... Καραλή Μαρία 2310 997407 304 π.κ. Τετάρτη 4-6, Πέμπτη 4-6